Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1309/GA, 20 februari 2019, beroep
Uitspraakdatum:20-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

nummer:          R-18/1309/GA

betreft: [klager]            datum: 20 februari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.E. Olthof, namens …], verder te noemen klager,gericht tegen een uitspraak van 16 juli 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, lsmede van de overige stukken.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2019, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.E. Olthof, en mevrouw […] plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Vught, en mevrouw […], afdelingshoofd bij de extra beveiligde inrichting (EBI) te Vught.

Ter zitting heeft klager (een deel van) GRIP informatie van 29 maart 2018 overgelegd die hij in de procedure inzake zijn EBI-verlenging heeft ontvangen. Deze informatie is toegevoegd aan het onderhavige dossier.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van de directeur om bepaalde eMates (emailberichten) gericht aan klager niet aan hem uit te reiken (VU-2018-000640).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klagers raadsman legt ter zitting een spreeknotitie over en voert het woord overeenkomstig de inhoud van die spreeknotitie.

Voorts heeft klager het volgende aangevoerd. Er zijn eerder eMates geweigerd, maar destijds is geen beklag ingediend. Nadat de eMates zijn geweigerd, heeft een soortgelijke situatie zich niet voorgedaan omdat klager – na overleg met het afdelingshoofd - zijn relatie(s) heeft gevraagd geen eMates meer te sturen met kranten- en tijdschriftartikelen en prints van (nieuws)websites. De beslissing is onbegrijpelijk omdat het onduidelijk is waaruit de informatie in de achtergehouden eMates bestaat én het bovendien klaarblijkelijk informatie betreft die ook in kranten en tijdschriften staat, waartoe klager vrijelijk toegang heeft. De reden van het achterhouden van de eMates is niet toetsbaar. De beslissing tot het weigeren van de eMates is niet onderbouwd. De informatie van het meldpunt GRIP van 29 maart 2018, die klager in het kader van de verlenging van zijn EBI- plaatsing ontving, is kennelijk ook ten grondslag gelegd aan het achterhouden van de eMates. Deze informatie is echter onjuist.

De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt – samengevat - als volgt toegelicht.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat in de EBI verhoogd toezicht geldt. Alle maatregelen, waaronder het monitoren van de post, beogen voortgezet crimineel handelen tegen te gaan. In het kader daarvan kunnen ook poststukken worden geweigerd. Klager ontving eMates met daarin foto’s van wapens en bepaalde personen met handgeschreven teksten in onduidelijke straattaal waarmee mogelijk een boodschap wordt afgegeven. Er was daarom sprake van een zeker risico, waarop is besloten de poststukken te weigeren. Aan deze beslissing ligt geen schriftelijke informatie van het meldpunt GRIP ten grondslag. Derhalve kan geen schriftelijke informatie van het meldpunt GRIP worden overgelegd in de onderhavige procedure.

 

3.         De beoordeling

Ingevolge artikel 36, vierde lid, van de Pbw, kan de directeur de verzending of uitreiking van bepaalde brieven of andere poststukken alsmede bijgesloten voorwerpen weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een van de volgende belangen:

a. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
b. de voorkoming van strafbare feiten;
c. de bescherming van slachtoffers of anderszins betrokkenen bij misdrijven.

In de schriftelijke mededeling van de bestreden beslissing is vermeld dat klager eMates ontvangt van verschillende personen met daarin onder meer teksten en foto’s van een crimesite en dat de aan klager gerichte eMates na overleg met het meldpunt GRIP en het onderzoeksteam niet aan hem werden uitgereikt om de volgende redenen: ter voorkoming van strafbare feiten, omdat klager met deze informatie personen zou kunnen aansturen en omdat deze eMates veel informatie bevat over de ‘Mocro’-wereld.

De beroepscommissie stelt vast dat de schriftelijke mededeling van de bestreden beslissing enkel een algemene omschrijving bevat van de inhoud van de geweigerde eMates. Voorts overweegt de beroepscommissie dat de relatie tussen de inhoud van de eMates en het feit/de feiten waarvan klager wordt verdacht niet dan wel onvoldoende is beschreven, waardoor de noodzaak tot het weigeren van het uitreiken van de eMates als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Pbw onvoldoende vast is komen te staan. De bestreden beslissing is naar het oordeel van de beroepscommissie – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen - onvoldoende gemotiveerd. Dat door de directeur ter zitting nader is toegelicht waaruit de inhoud van de eMates bestaat, doet aan dit oordeel niet af. De beroepscommissie verklaart het beroep derhalve gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij acht termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager van na te noemen hoogte.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en drs. M.R. van Veen, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 20 februari 2019.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven