Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2220/GB, 11 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-18/2220/GB

Betreft:            [klager]            datum: 11 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 19 november 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 21 november 2018 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Op 31 oktober 2018 is klager opgeroepen zich op 21 november 2018 te melden in de p.i. Achterhoek voor het ondergaan van 120 dagen gevangenisstraf. Op 5 november 2018 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 19 november 2018 ongegrond is verklaard. Klager heeft zich op 21 november 2018 gemeld bij de p.i. Achterhoek.

3.         De standpunten

3.1.      Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Zijn bedrijf zal slechter doorgang kunnen vinden, wanneer hij in detentie verblijft. Klager heeft bureaus ingeschakeld om aan personeel te komen die hem tijdens detentie kunnen vervangen, maar dat is niet gelukt. Dit komt door de negatieve berichtgeving over klagers onderneming en doordat het momenteel lastig is aan gekwalificeerd personeel te komen. Klager verzoekt de gevangenisstraf in maandelijkse perioden te verdelen met een tussenliggende periode van twee weken waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dan kan het bedrijf in stand blijven en kunnen de werknemers aan het werk blijven.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft in beroep gedetailleerd uitgelegd waarom hij aanwezig dient te zijn bij zijn onderneming. De selectiefunctionaris heeft de stukken van klager naar de Advocaat-Generaal gestuurd met het verzoek hierop te reageren. De Advocaat-Generaal heeft daarop te kennen gegeven dat indien mogelijkheden aanwezig zijn de continuïteit van de bedrijfsvoering te bevorderen, het Openbaar Ministerie geen bezwaar daartegen heeft. Voorwaarde is dat de detentie ten uitvoer wordt gelegd. Met tussentijdse schorsingen of vanuit de detentie kan klager de belangen van zijn onderneming behartigen. Klager heeft zich op 21 november 2018 gemeld in de p.i. Achterhoek. Hiermee is hij geen zelfmelder meer en valt hij onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de p.i. Achterhoek. De selectiefunctionaris kan het vonnis niet opsplitsen. Klager kan een verzoek tot strafonderbreking wegens zakelijke belangen indien. De selectiefunctionaris heeft voornoemd advies van de Advocaat Generaal naar de casemanager van klager van de p.i. Achterhoek gestuurd.

4.         De beoordeling

4.1.      De p.i. Achterhoek is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2.      Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3.      De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de faciliteiten waarop klager een beroep kan doen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Overigens heeft de selectiefunctionaris niet de bevoegdheid een vonnis op te splitsen. Hij heeft daarom te kennen gegeven dat klager een verzoek tot strafonderbreking wegens zakelijke belangen kan indienen in de p.i. Achterhoek. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 11 december 2018

                  

                                                                              

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven