Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1159/GA, 15 augustus 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1159/GA

betreft: [klager] datum: 15 augustus 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 mei 2003 gedateerd en op 21 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 7 mei 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Tilburg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het toepassen van disproportioneel geweld door personeel van de inrichting.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur hebben in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 69, eerste lid, Pbw dient het beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend. Op 7 mei 2003 heeft de beklagrechter mondeling uitspraak gedaan. Hetop 11 mei 2003 gedateerde beroepschrift is pas op 21 mei 2003 op het secretariaat van de Raad ontvangen. De enveloppe bevat geen poststempel waaruit kan blijken wanneer het beroepschrift is verzonden. Gelet hierop gaat deberoepscommissie er van uit dat het beroep tijdig voor verzending is aangeboden. Klager kan derhalve worden ontvangen in zijn beroep.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met
juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 15 augustus 2003

secretaris voorzitter

Naar boven