Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-733, 3 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:03-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : R-733

Betreft : [klager]          datum: 3 oktober 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 10 april 2018 van de beklagcommissie bij FPC de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 september 2018, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting […] gehoord. Klager heeft schriftelijk afstand gedaan van zijn recht te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van het hoofd van de inrichting van 17 februari 2018 tot voortzetting van de eerder aan klager opgelegde verplichting tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, aanhef en onder a, Bvt (verder: a-dwangbehandeling) voor de duur van drie maanden (PZ 2018/002).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager wil geen medicijnen, hij heeft ze niet nodig. Het gaat goed met klager ook zonder medicijnen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het gaat momenteel beter met klager. Een verlaging van de medicatie zou kunnen, mits klager meewerkt aan een bloedspiegelbepaling. Klager weigert dit echter. De dosering is volgens de psychiater nu al vrij laag. Aan klager is niet de vraag voorgelegd of hij akkoord gaat met een beoordeling door een tweede onafhankelijk psychiater. De inrichting verwacht overigens dat hij dit zal weigeren. Ook andere rapporteurs heeft hij weggestuurd. In 2019 zal een zorgconferentie plaatsvinden. Een datum hiervoor is nog niet vastgesteld. De contacten tussen klager en de behandelend psychiater verlopen nu goed. De situatie is momenteel stabiel. De inrichting verwacht dat als de a-dwangbehandeling wordt gestopt, klager geen medicatie meer zal innemen. De risico’s zullen dan toenemen.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist, behoudens het volgende.

In overweging 2.2.4 van de uitspraak van de beklagcommissie wordt het hoofd van de inrichting in overweging gegeven te bezien of een verdere verlaging van de toegediende (dwang)medicatie mogelijk is.

De beroepscommissie is van oordeel dat het aan de psychiater(s) van de inrichting is te bepalen welk middel en in welke dosering dit middel in het kader van de dwangbehandeling moet worden ingezet. Dit betreft een medisch inhoudelijke beslissing die niet als een beslissing van het hoofd van de inrichting kan worden aangemerkt. Het hoofd van de inrichting mag afgaan op het medisch oordeel van de behandelend psychiater. Over dit medisch oordeel kan in beklag en beroep geen oordeel worden gegeven.

Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, behoudens overweging 2.2.4. 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. van Waarden en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 3 oktober 2018

           

   

 

 

 

secretaris         voorzitter

Naar boven