Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1427/GA, 23 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/1427/GA

betreft: [klager]            datum: 23 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein, gericht tegen een uitspraak van 7 augustus 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.Ter zitting van de beroepscommissie van 30 november 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord […], juridisch medewerker bij de p.i. Nieuwegein en […], stagiaire juridisch medewerker bij de p.i. Nieuwegein. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Klagers raadsman W.B.O. van Soest heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de oplegging van een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een ander verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, wegens onttrekking aan het toezicht op 23 mei 2018 (NM2018/488). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager stond klaar om mee te gaan naar de arbeid. Hij meldde zich toen niet ziek. Zo blijkt ook uit het schriftelijk verslag. Op een gegeven moment ging een alarm af. Alle gedetineerden werden ingesloten. Het betrof echter geen hectische situatie waarin het overzicht verloren kon gaan. Nadat de situatie over was, werden alle gedetineerden weer uitgesloten. De arbeidsmedewerker nam alle gedetineerden mee naar de arbeidszaal. Eenmaal daar bleek dat klager niet bij de groep zat. Klager werd aangetroffen op zijn cel. Dit werd aangemerkt als onttrekken aan het toezicht. Toen het schriftelijk verslag werd aangezegd voor onttrekking toezicht personeel meldde klager zich ineens ziek. Klager onttrok zich al vaker aan het toezicht in andere inrichtingen en twee keer eerder in de p.i. Nieuwegein. Klager werd meerdere keren op zijn gedrag aangesproken. De opgelegde straf is conform de sanctiekaart. Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt niet toegelicht.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie stelt vast dat klager in eerste instantie klaar stond om mee te gaan naar de arbeid. Vanwege een calamiteit werd klager weer ingesloten. Toen dat afgelopen was werd klager weer uitgesloten, maar hij is toen op zijn cel gebleven en niet meegegaan naar de arbeid. Uit niets blijkt dat klager zich op enig moment ziek meldde voordat hem rapport werd aangezegd. Het niet verschijnen op de arbeid zonder ziekmelding kan worden aangemerkt als onttrekken aan het toezicht. Klager werd dan ook terecht een disciplinaire straf opgelegd op grond van artikel 51, eerste lid, van de Pbw. Het beroep van de directeur zal dan ook gegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, U.P. Burke en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 23 januari 2019.

 

 

                        secretaris                                                        voorzitter

 

 

 

Naar boven