Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2205/GB, 23 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-18/2205/GB

 

Betreft:            […]                                                                 datum: 23 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.P.A. Kint, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 9 november 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van het Justitieel Complex (JC) Zaanstad ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 29 april 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 2 oktober 2018 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van het JC Zaanstad.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er wordt zonder meer aangesloten bij het advies van het Openbaar Ministerie (OM), inhoudende dat samenplaatsing met twee medeveroordeelden onwenselijk is vanwege externe dreiging en het onderzoeksbelang en omdat het beleid is om leden van hetzelfde crimineel samenwerkingsverband niet bij elkaar te plaatsen. Dat dit al vanaf klagers aanhouding zo zou zijn, wordt weersproken doordat klager in januari 2017 vier en een halve week bij de twee medeveroordeelden op dezelfde afdeling heeft verbleven. Dat heeft toen niet tot problemen geleid. De externe dreiging is niet geconcretiseerd. Klagers gedrag in de inrichting is goed. Klager en de medeveroordeelden kunnen al lange tijd volledig vrij contact met elkaar en met elkaars familie onderhouden. De aanhouding is al twee jaar geleden. Niet valt in te zien welk nut de overplaatsing nu nog heeft. Het is onjuist dat klager en de medeveroordeelden samen en met het BOT zijn vervoerd. Klager is eenmaal met het BOT vervoerd, toen hij in januari 2017 werd gearresteerd en overgeplaatst naar het JC Schiphol. Klager is zelfs eens met een medeveroordeelde in hetzelfde busje vervoerd.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het OM heeft in september 2018 dringend verzocht om klager niet langer met de twee  medeveroordeelden samen te plaatsen. De samenplaatsing is al vanaf de aanhouding onwenselijk, er kan sprake zijn van (externe) dreiging, in hoger beroep is verzocht om klager en de medeveroordeelden als getuige te horen (in strafzaken van niet-gedetineerde medeverdachten) en het is beleid om leden van hetzelfde criminele samenwerkingsverband niet bij elkaar te plaatsen. De Dienst Regionale Recherche wil niet dat klager wordt teruggeplaatst in de locatie Zuyder Bos.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager is overgeplaatst vanuit de locatie Zuyder Bos, omdat het OM samenplaatsing met twee medeveroordeelden onwenselijk acht op de onder 3.2. genoemde gronden. Het negatieve advies van het OM is in beroep overgelegd. De enkele betwisting van enkele onderdelen daarvan vindt geen steun in de stukken.

4.2.      Klager verblijft in het arrondissement van vestiging, Noord-Holland. Van enig belang bij terugplaatsing naar de locatie Zuyder Bos is niet gebleken, terwijl redelijkerwijs rekening gehouden dient te worden met voornoemde bezwaren van het OM. De bestreden beslissing kan daarom niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal dus ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 23 januari 2019.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven