Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2097/GB, 23 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-18/2097/GB

 

Betreft:            […]                                                                                        datum: 23 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.W. Szymkowiak, namens […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een op 29 oktober 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Ter Peel afgewezen.

 

2.         De feiten

Klaagster is sinds 17 maart 2014 gedetineerd. Zij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle.

 

3.         De standpunten

3.1.      Door en namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Klaagster wil naar de locatie Ter Peel, omdat zij daar bezoek kan ontvangen, wat in Zwolle niet het geval is. Haar medische toestand maakt verblijf in Zwolle bij die omstandigheden ondragelijk.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. In Ter Peel verblijft de vriendin van klaagster. Eerdere ervaring waarbij klaagster en die vriendin zich op dezelfde locatie bevonden, heeft geleid tot de conclusie dat opnieuw samenbrengen van klaagster en haar vriendin in dezelfde p.i. onwenselijk is, omdat zij in de p.i. een blok vormden en hun gezamenlijk gedrag de orde, rust en veiligheid in de inrichting niet ten goede kwam. Bovendien geeft de bezoekadministratie weer dat klaagster in de p.i. Zwolle meermalen familiebezoek heeft ontvangen.

4.         De beoordeling

De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het selectieadvies d.d. 3 oktober 2018 met de daarin opgenomen detentiehistorie van klaagster en verslag over haar gedrag in de inrichting. De daarin opgenomen gegevens worden door of namens klaagster niet of onvoldoende onderbouwd weersproken. Deze gegevens bevestigen de motivering van het standpunt van de selectiefunctionaris, weergegeven onder 3.2. Van daadwerkelijke bezoekproblematiek is niet gebleken. De bestreden beslissing kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal dus ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 23 januari 2019.

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven