Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/0912/GB, 1 juni 2001, beroep
Uitspraakdatum:01-06-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/912/GB

Betreft: [klager] datum: 1 juni 2001

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 1 mei 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1953], verder te noemen klager,

gericht tegen een lastgeving van 20 april 2001 van de officier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam heeft de directeur van de penitentiaire inrichting Nieuw Vosseveld unit 6 te Vught op 20 april 2001 gelast klager in afwachting van overbrenging naar elders alspassant in te sluiten.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 4 april 2001 gedetineerd. Op 20 april 2001 is hij vanuit de locatie Noordsingel van de Penitentiaire Inrichtingen Rijnmond overgeplaatst naar het huis van bewaring (h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught.

2.2 Klager ondergaat een gevangenisstraf van tien weken met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 17 april 2001 en eindigt op 8 juni 2001.

3. Ontvankelijkheid
3.1. Artikel 15, derde lid, PBW bepaalt dat met de plaatsing en overplaatsing, bedoeld in het eerste lid, en de beslissingen bedoeld in het tweede lid, door de Minister als zodanig aangewezen selectiefunctionarissen zijn belast.
Op grond van artikel 72, eerste lid, PBW heeft de betrokkene het recht tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaar- of verzoekschrift, voorzover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring,onderscheidenlijk afwijzing als bedoeld in de artikelen 17 en 18 PBW, een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

3.2. De lastgeving van de officier van justitie tot insluiting van klager als passant in het h.v.b. Nieuw Vosseveld is niet een beslissing van de selectiefunctionaris tot plaatsing of overplaatsing als bedoeld in de PBW. Artikel 72,eerste lid, PBW biedt hier geen beroepsmogelijkheid tegen. Nu de lastgeving van de officier van justitie buiten de wettelijke beoordeling van de beroepscommissie valt, dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijnberoep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. A.G. Bosch, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 1 juni 2001.

secretaris voorzitter

Naar boven