Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1733/GB, 23 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/1733/GB

Betreft:            […]                                                                             datum: 23 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.W. Szymkowiak, namens […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een op 7 september 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klaagsters bezwaar tegen overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Zwolle afgewezen.

2.         De feiten

Klaagster is sinds 17 maart 2014 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Nieuwersluis. Op 14 mei 2018 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Zwolle.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. De beslissing tot overplaatsing is gebaseerd op oude informatie, dateringen in de reactie van de selectiefunctionaris kloppen niet en niet is gebleken van door klaagster veroorzaakte verstoring van orde, rust en veiligheid.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing het bezwaar als volgt toegelicht. Grondig onderzoek en vastlegging van klachten en gesprekken over het gedrag van klaagster, opgelegde maatregelen, verslagen en ingezonden brieven bieden ruim voldoende onderbouwing van het gestelde gedrag van klaagster binnen de inrichting en voor de daarop gebaseerde beslissing tot overplaatsing.

4.         De beoordeling

De beroepscommissie heeft het dossier, met daarin de door de selectiefunctionaris aangeduide gegevens over de ervaringen met het gedrag van klaagster, nauwgezet bestudeerd. Daargelaten dat op enkele punten sprake lijkt te zijn van een kennelijke verschrijving, constateert de beroepscommissie dat de directie van de klachten over het gedrag van klaagster meermalen grondig heeft onderzocht en ook een breder onderzoek daarnaar heeft laten verrichten. Die gegevens leiden naar het oordeel van de beroepscommissie tot de conclusie dat er een goede reden was om, in het belang van de orde, rust en veiligheid in de inrichting, het verblijf van klaagster in de locatie Nieuwersluis te beëindigen en haar over te plaatsen. De bestreden beslissing kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 23 januari 2019.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven