Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1376/GA, 24 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/1376/GA

betreft: [klager]                                                                                   datum: 24 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen te Alphen aan den Rijn, gericht tegen een uitspraak van 23 juli 2018 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 december 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het feit dat klager een berisping en een aantekening heeft gekregen naar aanleiding van een voorval tijdens het bezoekuur waarbij zijn kinderen koffie voor hem hebben gehaald (AR-2018-305). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie is van verkeerde feiten uitgegaan. Er is geen sprake geweest van een berisping. Een gedetineerde kan een formele waarschuwing of een sanctie worden opgelegd, maar zij krijgen nimmer een berisping. In dit geval is van zowel een formele waarschuwing als van een sanctie geen sprake geweest. Daarvan wordt een aparte beschikking opgemaakt en dat is in dit geval ook niet gebeurd. Er is slechts een mededeling opgemaakt waarin is geadviseerd een urinecontrole bij klager af te nemen. Klager beklaagt zich niet over het feit dat daadwerkelijk een urinecontrole is afgenomen, maar slechts over een berisping die hij niet heeft gekregen. Hij heeft zich niet over een door of namens de directeur genomen beslissing beklaagd, zodat hij niet-ontvankelijk in zijn klacht had moeten worden verklaard. Er is bovendien duidelijk aangegeven dat drank uit de automaat enkel door bezoekers mag worden genuttigd en dat het zowel bezoekers als de gedetineerde niet is toegestaan over de doorzichtige afscheiding te reiken. Klager verbleef weliswaar pas sinds 28 mei 2018 in de p.i. Alphen, maar navraag bij de bevolkingsadministratie leert dat hij van 13 januari 2017 tot en met 18 april 2018 ook al in de p.i. Alphen heeft verbleven. Hij was derhalve goed op de hoogte van de regels over het bezoek en deze regels gelden voor alle gedetineerden. Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

De directeur heeft in beroep toegelicht dat geen sprake is van een formele waarschuwing of een sanctie, maar slechts van een advies een urinecontrole bij klager af te nemen. Een dergelijk advies is geen klager betreffende door of namens de directeur genomen beslissing zoals bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw en heeft, anders dan de beklagcommissie heeft overwogen, ook geen gevolgen voor toekomstige verlofaanvragen en promotie- of degradatiebeslissingen ten aanzien van klager. Klager heeft een en ander niet weersproken. Gelet daarop had klager niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en ing. M.J. Mulders, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 24 januari 2019.

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven