Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2269/STB, 1 oktober 2003, schorsing
Uitspraakdatum:01-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2269/STB

betreft: [klager] datum: 1 oktober 2003

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennis genomen van een op 29 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. ing.T.P. Klaasen, namens

[...], verder verzoeker te noemen, ten tijde van het verzoek verblijvende in de locatie Noordsingel te Rotterdam en sinds 30 september 2003 verblijvende in de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen,

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 69, vierde lid, in verbinding met artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van deMinister van Justitie (Minister), inhoudende plaatsing van verzoeker in de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het beroepschrift d.d. 25 juli 2003, het aanvullende beroepschrift d.d. 28 juli 2003, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de Minister d.d. 30 september 2003 en van detelefonische mededeling van de Dr. S. van Mesdagkliniek inhoudende dat verzoeker daar op 30 september 2003 om 15.05 uur is geplaatst.

1. De standpunten
Namens verzoeker is op 25 juli 2003 beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 16 juli 2003 van de Minister om verzoeker te plaatsen in de Dr. S. van Mesdagkliniek. Dit beroep wordt behandeld ter zitting d.d. 6 oktober 2003. Thanswordt verzocht om schorsing, aangezien verzoeker op vrijdag 26 september 2003 van bewakers het bericht ontving dat hij op dinsdag 30 september 2003 wordt overgeplaatst naar de Dr. S. van Mesdagkliniek. Het is niet correct om vlakvoor de behandeling van het beroep de plaatsingsbeslissing ten uitvoer te leggen en niet de behandeling van het beroep af te wachten.
In het beroepschrift is aangevoerd dat klager niet zwakbegaafd is, maar wel als zodanig overkomt. De ouders van klager zijn de enige contacten die hij met de buitenwereld heeft. Zij kennen hem goed, hebben invloed op hem, kunnencorrigerend optreden en hem motiveren mee te werken aan onderzoek en behandeling. Gelet op klagers problematiek is het van het grootste belang voor zowel klager als de tbs-inrichting dat het contact tussen klager en zijn oudersmogelijk wordt gemaakt én dat de ouders zoveel mogelijk worden betrokken bij de behandeling. Dit is niet mogelijk als klager in Groningen wordt geplaatst. De afstand Eindhoven-Groningen is voor de ouders qua tijd en kosten niet tedoen. Dit aspect dient bij de selectie naast het anciënniteitbeginsel wel degelijk te worden meegewogen. Als klager in Groningen wordt geplaatst en met de plaatsing dichterbij zijn ouders wordt gewacht tot klager aan resocialisatietoe is, kan klager jaren verstoken blijven van het nodige contact met zijn ouders. Het is beslist niet denkbeeldig dat dat als gevolg heeft dat klager „de kont tegen de krib gooit“ en de plaatsing contraproductief werkt. Klager enzijn ouders wachten liever nog even totdat klager geplaatst kan worden in een tbs-inrichting die dichterbij Eindhoven ligt.

Namens de Minister is aangegeven dat verzoeker per abuis op zowel de wachtlijst van de Dr. S. van Mesdagkliniek als op die van tbs-kliniek De Kijvelanden heeft gestaan. De vergissing is kort daarna hersteld, mede vanwege eenschrijven van de psycholoog verbonden aan het huis van bewaring (h.v.b.) Grave, die aandrong op een zeer spoedige opname van verzoeker, gelet op de ernst van diens situatie. De urgentie van de opname komt voort uit de vaststellingdat verzoeker lijdt aan een zeer ernstige vorm van het syndroom van Asperger (autisme) en dat hij spastisch is. De h.v.b.-omgeving is daarop niet ingericht, hetgeen het belang van verzoeker op een spoedige tbs-opname aanzienlijkversterkt. Dat was de aanleiding om verzoeker te selecteren voor de Dr. S. van Mesdagkliniek, omdat de opname aldaar aanzienlijk sneller kon worden gewaarborgd dan in de tbs-kliniek De Kijvelanden. Derhalve ontving verzoeker eenplaatsingsbeslissing voor de Dr. S. van Mesdagkliniek, alwaar hij heden zal worden opgenomen. Omdat het belang van een spoedige opname in dit geval prevaleert, wordt schorsing van de uitvoering van de plaatsingsbeslissing niet inverzoekers belang geacht.

2. De beoordeling
Het schorsingsverzoek is, naar de voorzitter begrijpt, ingediend om te proberen te voorkomen dat verzoeker op 30 september 2003 zou worden overgeplaatst naar de Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen.
Nu vast staat dat verzoeker inmiddels daadwerkelijk is overgeplaatst naar de Dr. S. van Mesdagkliniek en op maandag 6 oktober 2003 het beroep tegen de plaatsingsbeslissing zal worden behandeld, heeft verzoeker naar het oordeel vande voorzitter geen spoedeisend belang meer bij een beoordeling van zijn schorsingsverzoek. Schorsing kan immers niet meer tot het beoogde doel leiden. Het is aan de beroepscommissie de zaak ten gronde te behandelen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. S.L. Donker, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 1 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven