Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2261/GB, 5 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2261/GB

Betreft: [klager] datum: 5 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr.L.C.A.M. Bouts, namens

[...], geboren op [1973], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 september 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 10 september 2002 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis De Geerhorst te Sittard. Op 3 september 2003 is hij overgeplaatst naar de de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschapgeldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 3 jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 1 januari 2003. Aansluitend dient hij drie gevangenisstraffen van respectievelijk 14, 90 en 30 dagen teondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 2 december 2004. Aansluitend dient hij eventueel subsidiaire hechtenis van in totaal 9 dagen en in totaal 2 dagen gijzeling op grond van de Wetadministratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. De problemen in de gevangenis De Geerhorst zijn niet alleen aan klager te wijten. Klager verbleef voor zijnplaatsing in de gevangenis De Geerhorst in het huis van bewaring te Roermond. Daar hebben vijf personen geweld jegens klager gebruikt. Als gevolg van selectie door justitie zijn behalve klager ook een of meerdere van die vijfpersonen geplaatst in de gevangenis De Geerhorst. Daardoor kon hernieuwde confrontatie plaatsvinden. In Vught zal klager minder bezoek krijgen dan in Sittard. Klager moet nog lang in detentie verblijven en zal dan ook nog verdersociaal vervreemden en nog moeilijker hanteerbaar worden.
Klager en zijn raadsman willen graag het beroep ter zitting toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is in eerste instantie geplaatst in De Geerhorst, waar zijn bezoek hem makkelijk kon bereiken. Doordat klager zich daar heeft misdragen, diende hij overgeplaatst te worden naar een andere inrichting. Overeenkomstig het adviesvan De Geerhorst om klager te plaatsen in een kleinere setting, waarin klager minder prikkels worden geboden, is klager overgeplaatst naar Nieuw Vosseveld. Daarbij is rekening gehouden met de omstandigheden dat klager afkomstig isuit het zuiden van het land en de inrichting bereisbaar is voor bezoek.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich door partijen voldoende voorgelicht. Zij acht een nadere toelichting van het beroep ter zitting niet geïndiceerd.

4.2. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging vanalle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager blijkens het overplaatsingsadvies van De Geerhorst niet alleen een keer een probleem heeft gehadmet een medegedetineerde die hij kende uit een vorige inrichting en met wie hij nog een appeltje te schillen had, maar ook een aantal problemen met medegedetineerden, personeelsleden en regelgeving heeft gehad, welke problemen medezijn voortgekomen uit de omstandigheid dat klager zich niet kon conformeren aan het regiem van zijn afdeling.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 5 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven