Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1952/GB, 7 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/1952/GB

Betreft:            […]      datum: 7 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.G.J. de Rooij, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 11 oktober 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.
Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 29 december 2014 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op 18 december 2017 is het programma aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij de Extramurale Detentie (EMD) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Op 14 september 2018 is beslist tot beëindiging van klagers deelname aan het p.p. Op die dag is hij in het huis van bewaring (h.v.b.) van de p.i. Vught geplaatst. Op 19 september 2018 is hij in de gevangenis van de .i. Vught geplaatst, waarvandaan hij op 7 november 2018 is overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is op 9 september 2018 in verzekering gesteld op verdenking van mishandeling, waarvoor hij zich op 20 december 2018 moet verantwoorden tegenover de politierechter. Klager is niet meer dan verdachte. Het is in strijd met de onschuldpresumptie om op die grond het p.p. te beëindigen. Hij heeft de voorwaarden van artikel 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) dus niet overtreden. Hij wordt alleen vervolgd voor een strafbaar feit. Niet is onderbouwd waarom dit zou leiden tot een gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde. De reclassering heeft geadviseerd het p.p. te laten voortduren, omdat het toezicht goed verliep en klager in meerderlei opzicht werkte aan zijn re-integratie. Het selectieadvies van de p.i. Vught is enkel positief.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

De reclassering heeft slechts gemeld dat het p.p. kan worden voortgezet als de verdenking ongegrond blijkt te zijn. Dat oordeel volgt pas op 20 december 2018, bij de politierechter. Uit het sanctiekader bij het Beleidskader Penitentiair Programma volgt dat deelname aan een p.p. wordt beëindigd in geval van verdenking van een nieuw strafbaar feit.

4.         De beoordeling

4.1.      In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Pm zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2.      Vaststaat dat klager verdacht wordt van het plegen van een (nieuw) strafbaar feit, waarvoor hij op 20 december 2018 voor de politierechter moet verschijnen. Daarom is zijn deelname aan het p.p. beëindigd. Zoals de beroepscommissie eerder heeft geoordeeld, is ingevolge artikel 9, eerste lid, onder c, van de Pm de verdenking van een strafbaar feit tijdens deelname aan een p.p. voldoende voor de beëindiging daarvan (zie bijvoorbeeld RSJ 26 september 2017, 17/1276/GB). De bestreden beslissing kan dus niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 7 december 2018                                                        


 

            secretaris                                                    voorzitter


 

Naar boven