Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1388/GB, 8 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:08-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/1432/GB

Betreft:            [klager]                                                                                   datum: 8 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.E.R. Geurts, namens  […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 1 augustus 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt. 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sinds 4 juli 2016 gedetineerd. Hij verblijft op de ISD-afdeling van de p.i. Nieuwegein.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Aan klager is bij arrest van 4 april 2017 een ISD-maatregel opgelegd. Klager verblijft sinds augustus 2017 op de ISD-afdeling van de p.i. Nieuwegein. Klager is zeer teleurgesteld over de voortgang van zijn ISD-traject, omdat tot op heden  geen dagbesteding is opgestart en ook geen verloven hebben plaatsgevonden. Klager is nog niet aangemeld voor woonbegeleiding, omdat de casemanager te kennen heeft gegeven dat klager hiervoor gedurende drie maanden een negatieve urinecontrole moet afgeven. Klagers raadsvrouw merkt op dat zij uit haar rechtspraktijk weet dat deze aanmelding ook eerder kan plaatsvinden. Klager wenst overplaatsing naar een andere inrichting om het laatste deel van zijn ISD-maatregel zo goed mogelijk in te kunnen vullen.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Uit het selectieadvies van de p.i. Nieuwegein van 12 juli 2018 volgt dat voor aanmelding voor begeleid wonen een periode van drie maanden negatieve urinecontroles vereist is. Sinds 22 augustus 2017 heeft klager diverse positieve uitslagen bij urinecontroles gehad, waarvan de laatste dateert van 26 juni 2018. Het beroepschrift is gericht tegen de afwijzing van de overplaatsing naar de ISD-afdeling van de p.i. Almere. De selectiefunctionaris merkt op dat er hoe dan ook geen capaciteit is op de ISD-afdeling van de p.i. Almere, omdat deze inrichting in december 2018 zal sluiten. Gedetineerden zullen worden overgeplaatst naar het Justitieel Complex Zaanstad. De selectiefunctionaris verzoekt het beroep ongegrond te verklaren.

4.         De beoordeling

4.1.      Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris volgt dat klager op eigen verzoek op 7 augustus 2017 van de ISD-afdeling van de p.i. Almere naar de ISD-afdeling van de p.i. Nieuwegein is overgeplaatst. Een terugplaatsing naar de ISD-afdeling van klagers voorkeur - de p.i. Almere - is niet mogelijk gebleken, omdat deze afdeling in december 2018 zal sluiten.

4.2.      Voor zover klager verzoekt om overplaatsing naar een ISD-afdeling in een andere inrichting, oordeelt de beroepscommissie als volgt.

Het feit dat klager teleurgesteld is over het verloop van zijn ISD-maatregel, komt doordat klager zichzelf onvoldoende inzet voor een goed verloop van zijn ISD. De beroepscommissie betrekt hierbij het selectieadvies van de p.i. Nieuwegein van 12 juli 2018. Voor klager is een klinische opname voor zijn verslavingsproblematiek gewenst, maar klager wil hieraan alleen op zijn voorwaarden meewerken. Daarnaast is aan klager meermalen een disciplinaire straf opgelegd wegens een positieve urinecontrole; dat staat aanmelding voor begeleid wonen in de weg. Gelet op het vorenstaande kan de door de selectiefunctionaris genomen beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 8 januari 2019.

 

 

            secretaris                                                                    voorzitter

 

 

 

 

Naar boven