Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1649/GB, 12 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:12-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-18/1649/GB

Betreft:            […]      datum: 12 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. van Leusden, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een fictieve weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen, en van de overige stukken. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft aanvankelijk geen beslissing genomen op het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem terug te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden.

2.         De feiten

Klager is sinds 1 juni 2015 gedetineerd. Hij verbleef in het kader van een artikel 15.5-plaatsing extramuraal bij de p.i. Leeuwarden. Op 12 juli 2018 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 11 oktober 2018 heeft de selectiefunctionaris het bezwaar tegen deze plaatsing ongegrond verklaard.

3.         Ontvankelijkheid

Nu de selectiefunctionaris inmiddels heeft beslist op het bezwaar, is het belang bij een inhoudelijke behandeling van het beroep tegen de (fictieve) weigering komen te ontvallen. Tegen de ongegrondverklaring kan klager immers apart beroep instellen.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat het wenselijk is dat zo voortvarend mogelijk op een bezwaarschrift wordt beslist en dat de wettelijke termijn hiervoor zes weken betreft. Indien dit niet geschiedt, verbindt de wet hieraan echter geen gevolgen.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep. Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 12 december 2018.

 

 

 

 

 

secretaris         voorzitter

Naar boven