Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1397/GB, 28 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/1397/GB

Betreft:            [klager]            datum: 28 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.E.R. Geurts, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 19 juli 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van klagers plaatsing in de extramurale fase van de  Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) maatregel ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager was sinds 4 februari 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de ISD-afdeling van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere. Op 20 augustus 2018 is klager in vrijheid gesteld.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

De raadsvrouw verwijst naar de gronden die in bezwaar zijn aangevoerd. Klager is het niet eens met de beëindiging van zijn extramurale fase. In de selectiebeslissing wordt enkel genoemd dat klagers extramurale fase wordt beëindigd, maar nadere onderbouwing hiervoor ontbreekt. Klager heeft zich telkens gehouden aan de voorwaarden van de extramurale fase. Toch diende hij alsnog naar de inrichting terug te keren. Hij heeft dermate weinig vertrouwen in de casemanager en de inrichting dat hij zich niet direct heeft gemeld. Dat gebrek aan vertrouwen is tot op heden terecht gebleken. Hoewel zijn ISD op 15 augustus 2018 afloopt, is hij nog niet is geplaatst in een andere begeleid wonen vorm, zoals zijn begeleider op de zitting bij de rechtbank van 20 februari 2018 wel te kennen heeft gegeven, omdat zijn behandeling niet goed verliep. Klager verzoekt gegrondverklaring van het beroep en een financiële tegemoetkoming.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

De bestreden beslissing tot beëindiging van de extramurale fase van klagers ISD is genomen op grond van het selectieadvies van de p.i. Alphen te Alphen aan den Rijn van 16 april 2018. Uit dit advies komt naar voren dat klager in het kader van zijn extramurale fase verbleef bij [HVO te Amsterdam]. Klager heeft in het kader van zijn ISD meermalen verlof gehad, waarbij hij zich viermaal heeft onttrokken aan het toezicht. Op grond hiervan is klagers extramurale fase beëindigd, waarna hij zich op 3 april 2018 had moeten melden bij de p.i. Almere, wat niet is gebeurd. Zoals eerder is opgemerkt, blijft klager, ook gedurende zijn extramurale fase, onder verantwoordelijkheid van de directeur van de p.i. Almere. De stelling die thans in beroep wordt ingenomen betreft de omgekeerde redenering dat klager terecht bedenkingen had om zich te melden, omdat gebleken is dat hij nadien een aantal maanden op een gesloten ISD-afdeling heeft verbleven. Dit is echter gelegen in het feit dat betrokkene zich voor de vierde keer aan de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel had onttrokken. Gelet op de onttrekking aan de tenuitvoerlegging kan de beslissing tot beëindiging van de extramurale fase niet als onredelijk of onbillijk worden gezien. Overigens is klager bij besluit van 2 augustus 2018 wederom extramuraal geplaatst bij HVO […]te Amsterdam. Vervolgens is klager op 20 augustus 2018 in vrijheid gesteld, zodat klager in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.

4.         De beoordeling

4.1.      Hoewel klager op 20 augustus 2018 in vrijheid is gesteld en derhalve niet langer in detentie verblijft, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk behandelen nu klager om een financiële tegemoetkoming heeft verzocht.

4.2.      Klager heeft in het kader van zijn extramurale ISD fase meermalen verlof gehad. Tijdens vier van die verloven is klager niet tijdig teruggekeerd naar [….]. Mede nu klager zich na beëindiging van zijn extramurale fase niet tijdig heeft gemeld bij de p.i. Almere, en zich dus aan zijn detentie heeft onttrokken, kan de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 28 december 2018.

 

                  secretaris                                                                      voorzitter

 

 

Naar boven