Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/0978/GA, 13 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/0978/GA

betreft: [klager]            datum: 13 december 2018

De alleensprekende beroepsrechter als bedoeld in artikel 69, tweede lid in verbinding met artikel 69, derde lid van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, ingediend door [...], namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 april 2018 van de beklagcommissie bij het Detentiecentrum Rotterdam (DC-2018-000025), en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waartegen klager beroep heeft ingesteld, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van het onderzoek overweegt en beslist de beroepsrechter als volgt:

1.         De beoordeling

Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw kunnen de directeur en de klager tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep instellen door het indienen van een beroepschrift. Op grond van artikel 69, vijfde lid, in verband met artikel 65, eerste lid, van de Pbw heeft de klager het recht zich te doen bijstaan door een rechtsbijstandverlener.

De beroepsrechter stelt vast dat het beroepschrift is ingediend door […], werkzaam bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Bij e-mail van 26 juli 2018 is […] verzocht een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat klager haar heeft gemachtigd namens hem het beroepschrift in te dienen. Hierop is binnen de daarvoor gegeven termijn geen reactie ontvangen.

Nu geen machtiging is overgelegd, waaruit volgt dat […] als gemachtigde van klager in onderhavige beroepsprocedure optreedt, kan klager niet in zijn beroep worden ontvangen. Het feit dat in het beroepschrift is vermeld ‘‘in opdracht van [klager]’’, maakt het voorgaande niet anders.

2.         De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep. .

Aldus gegeven door de beroepsrechter voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 13 december 2018

 

 

           secretaris         voorzitter

Naar boven