Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/638/GB, 18 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/638/GB

Betreft:            [klager]            datum: 18 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y.W.G. Verschuren, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 17 mei 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sinds 14 mei 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager is op eigen verzoek van de locatie De Schie naar de p.i. Dordrecht overgeplaatst, omdat hij in de veronderstelling leefde dat de bezoekmogelijkheden in de p.i. Dordrecht beter zouden zijn. De bezoektijd blijkt echter minder te zijn dan in de locatie De Schie. Daarom heeft hij verzocht om terugplaatsing naar de locatie De Schie. Klager verzoekt het beroep gegrond te verklaren en hem terug te plaatsen naar de locatie De Schie.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

De selectiefunctionaris verwijst naar de inhoud van de bestreden beslissing. In beroep zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat klager bijvoorbeeld geen bezoek ontvangt. De selectiefunctionaris verwijst naar een uitspraak van de beroepscommissie (RSJ, 2 januari 2017, 16/3355/GB), waaruit volgt dat het op de weg van klager ligt een verzoek deugdelijk te onderbouwen. De selectiefunctionaris concludeert dat de bestreden beslissing op juiste gronden is genomen.

4.         De beoordeling

Vaststaat dat de overplaatsing naar de p.i. Dordrecht heeft plaatsgevonden op klagers eigen verzoek. Uit het selectieadvies van 17 april 2018 van de directeur van de p.i. Dordrecht volgt een negatief advies met betrekking tot klagers verzoek om overplaatsing gelet op zijn gedrag. Klager ontvangt in de p.i. Dordrecht regelmatig regulier bezoek. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden in de p.i. Dordrecht, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te komen.  De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 18 december 2018.

 

 

            secretaris                                                        voorzitter

 

 

Naar boven