Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1731/GB, 7 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-18/1731/GB

 

Betreft:            [klager]            datum: 7 december 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.E. Hok-A-Hin, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 3 september 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen van de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg naar de p.i. Ter Apel ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is sinds 24 november 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Middelburg. Op 19 juli 2018 is klager geselecteerd voor de p.i. Ter Apel.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep – samengevat - als volgt toegelicht.

Er is wel degelijk sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan afgeweken moet worden van het gevoerde beleid. Klagers gezin is immers woonachtig in Antwerpen en hij heeft vijf jonge kinderen. Het bezoekmoment is dan ook van groot belang, hetgeen hen onmogelijk wordt gemaakt door de reisafstand. Ook klagers moeder is vanwege haar gezondheid niet in staat af te reizen naar de p.i. Ter Apel. Het voorgaande levert schending op van het recht op family life.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Het besluit om klager te plaatsen in de p.i. Ter Apel is conform artikel 20b van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling). Er is geen sprake van schending van het recht op family life, nu contact kan worden onderhouden door middel van Skype. Er is begrip voor het feit dat kinderen hun gedetineerde ouder minder vaak zien, maar dit is inherent aan het ondergaan van detentie. Voorts is geen sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om af te wijken van het geldende beleid.

 

4.         De beoordeling

4.1.      De p.i. Ter Apel is, onder meer, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a, van de Regeling, met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2.      Ingevolge artikel 20b van de Regeling worden vreemdelingen die na tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland, in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen.

4.3.      Klager heeft na de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland. Gelet daarop komt klager in beginsel in aanmerking voor plaatsing in een inrichting bestemd voor de opneming van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. De p.i. Ter Apel is de enige inrichting in Nederland die bestemd is voor de opneming van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Klager voldoet aan alle vereisten voor plaatsing in de p.i. Ter Apel. Plaatsing van een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling in een andere inrichting dan in een daarvoor bestemde inrichting is niet uitgesloten. Daartoe wordt echter slechts overgegaan, indien sprake is van uitzonderlijke feiten of omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan persoonlijke belangen bij bijvoorbeeld het ontvangen van bezoek in combinatie met de einddatum van de betreffende gedetineerde.

4.4.      De voorziene einddatum van klagers detentie is 20 augustus 2021. Als reden voor afwijking van het plaatsingsbeleid wordt de grote reisafstand voor bezoekende familie genoemd. Daarbij is namens klager aangevoerd dat zijn gezin (bestaande uit zijn vriendin en zeer jonge kinderen) in Antwerpen woonachtig is. De selectiefunctionaris heeft gewezen op de mogelijkheid van het voeren van zogenoemde skype-gesprekken. De kinderen van klager hebben volgens de raadsvrouw leeftijden van 1, 2, 3 en 7 jaar. Voor het onderhouden van banden met dermate jonge kinderen is de optie van het voeren van skype-gesprekken naar het oordeel van de beroepscommissie niet realistisch. Ook wordt namens klager aangevoerd dat de medische gesteldheid van klagers moeder het onmogelijk maakt de reis naar de p.i. Ter Apel af te leggen.

4.5.      Uit het dossier volgt niet dat enig onderzoek is verricht naar hetgeen door klager is aangevoerd met betrekking tot zijn persoonlijke omstandigheden. De beslissing is derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie onvoldoende toereikend gemotiveerd. Het beroep wordt derhalve gegrond verklaard, de bestreden beslissing wordt vernietigd en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

 

 

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 7 december 2018.

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven