Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2207/GB, 3 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2207/GB

Betreft: [klager] datum: 3 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1974], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 september 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de huis van bewaring (h.v.b.)-unit van locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 11 maart 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze te Maastricht.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de h.v.b.-unit van locatie De IJssel als volgt toegelicht. Klagers gezin woont in Rotterdam en het is duur om naar Maastricht te reizen. Omdie reden zou klager liever dichter bij Rotterdam geplaatst willen zijn. Klagers financiële situatie is niet toereikend. Klagers verzoek is afgewezen, omdat hij preventief gehecht is voor het arrondissement Maastricht, maar klagerszaak is al pro forma behandeld en hij zal niet meer zo vaak op transport hoeven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De officier van justitie geeft aan geen bezwaar te hebben tegen honorering van klagers verzoek. Klagers verzoek is afgewezen omdat hij preventief is ingesloten voor het arrondissementsparket Maastricht en de transportlijnen naar derechtbank zo kort mogelijk gehouden dienen te worden. In de Memorie van Toelichting bij de Penitentiaire beginselenwet wordt aangegeven dat het h.v.b. een belangrijke functie in het kader van het bevorderen van een goede rechtsgangvervult. Een goede bereikbaarheid van de inrichting en toegang tot de gedetineerden voor justitiële functionarissen, rechtshulpverleners en andere hulpverlenende instanties staat hierin voorop. Het belang van justitie gaat hierboven het belang van de gedetineerde.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden
voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klagers verzoek tot overplaatsing is afgewezen omdat klager preventief gehecht is ten behoeve van het arrondissementsparket Maastricht en de transportlijnen naar de rechtbank zo kort mogelijk gehouden dienen te worden. Deofficier van justitie van het arrondissementsparket Maastricht heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen klagers overplaatsing. De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat de gronden aan de beslissing van deselectiefunctionaris zijn komen te ontvallen. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor hettoekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven