Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2106/GB, 3 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2106/GB

Betreft: [klager] datum: 3 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een beroepschrift gedateerd 25 augustus 2003, dat door het bureau selectiefunctionarissen is doorgestuurden op 5 september 2003 bij het secretariaat van de Raad is ingekomen, van

[...], geboren op [1960], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 19 augustus 2003,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft als reactie op het verzoek van klager om hem over te plaatsen naar Den Haag of omgeving de beslissing genomen om klager over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zoetermeer.

2. De feiten
Klager is sedert 2 januari 2003 preventief gedetineerd op grond van de Uitleveringswet. Hij verblijft in het h.v.b. Breda. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor het h.v.b. Zoetermeer, waar een regime van beperktegemeenschap geldt. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil niet meer overgeplaatst worden naar een ander h.v.b.. Klager is ziek en vindt het moeilijk om te verhuizen. Hij wil graag in Breda blijven totdat hij vrijkomt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft op 3 augustus 2003 een verzoek tot overplaatsing ingediend van h.v.b. Breda naar Den Haag of omgeving. Als reden voor het verzoek heeft klager opgegeven dat hij familie in Den Haag heeft wonen, die hem in dat geval zoukunnen opzoeken. Klager is preventief ingesloten voor het arrondissement Den Haag en het openbaar ministerie heeft positief geadviseerd tot overplaatsing naar de regio Den Haag. Klager is ingesloten op grond van de Uitleveringswet.Ook het h.v.b. heeft positief geadviseerd ten aanzien van het verzoek van klager. Op 19 augustus 2003 is de beslissing genomen om klager over te plaatsen naar het h.v.b. Zoetermeer. Klagers verzoek is zodoende gehonoreerd, wantZoetermeer ligt in de regio Den Haag. Klager heeft echter in beroep gesteld dat hij niet naar een andere inrichting overgeplaatst wenst te worden.

4. De beoordeling
4.1. Het h.v.b. Zoetermeer is een huis van bewaring voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de regio Den Haag. In beroep heeft hij dit verzoek in feite ingetrokken. Nu de selectiefunctionaris het verzoek honoreert en die beslissing ook na de intrekking van het verzoekhandhaaft, zal de beroepscommissie het beroep niet wegens de intrekking niet-ontvankelijk verklaren, maar de door klager thans in feite aangevochten beslissing van de selectiefunctionaris om hem over te plaatsen naar het h.v.b.Zoetermeer inhoudelijk beoordelen.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, mede omdat klagerpreventief gehecht is ten behoeve van het arrondissementsparket Den Haag, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen in beroep is aangevoerd omtrent de ziektevan klager en de te verwachten duur van zijn uitleveringsdetentie is onvoldoende aannemelijk geworden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. vanGemert, secretaris, op 3 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven