Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1631/GA, 3 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1631/GA

betreft: [klager] datum: 3 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 7 juli 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 oktober 2003, gehouden in de p.i. Veenhuizen, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur van p.i. Veenhuizen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de directeur om klager de invoer van een tv met teletekst toe te staan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager begrijpt de argumenten van de directeur niet. Je kan in de p.i. naar zoveel commerciële kanalen kijken, waarnaar je ook continu sms-berichten kan sturen. Die kanalen zouden dan ook afgeschermd dienen te worden. Van binnennaar buiten communiceren via teletekst is niet mogelijk, want daar heb je een mobiele telefoon voor nodig. In andere p.i.’s worden tv’s met teletekst wel toegestaan. Klager heeft de tv met teletekst drie jaar geleden in een anderep.i. aangeschaft. Het weigeren van de invoer is een soort ontmoedigingsbeleid en bedoeld om tv’s te kunnen verhuren. Omdat het tegenwoordig moeilijk is om een tv zonder teletekst functie aan te schaffen, worden er in De Marweimomenteel wel tv’s met teletekst toegestaan.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Als de invoer van tv’s met teletekst wordt toegestaan, ontstaat het gevaar van ongecontroleerde communicatie van buiten naar binnen. Het is mogelijk om een sms’je direct op teletekst te zetten en dit kan direct gelezen worden doorde gedetineerde. De p.i. heeft het nadrukkelijke advies gekregen om de invoer van tv’s met teletekst niet toe te staan, hetgeen is opgenomen in de huisregels. Ook zonder dit advies kan dit worden opgenomen in de huisregels. Als jeeen sms’je naar teletekst verstuurt, verschijnt dit direct binnen vijf à tien seconden en zonder controle vooraf op teletekst, terwijl als je een sms’je naar een commerciële zender stuurt je afhankelijk bent van de programmaleiding,die ongetwijfeld een soort controle/zeef vooraf heeft ingebouwd. Men zou naar teletekst bijvoorbeeld kunnen sms-en dat de vluchtauto klaar staat en dit verschijnt dan direct op teletekst.

De directeur heeft toegezegd dat hij de brief van het Ministerie, waarin de waarschuwing met betrekking tot teletekst is opgenomen, aan de beroepscommissie zal toezenden en op 20 oktober 2003 is die - overigens ongedateerde - briefop het secretariaat van de Raad ontvangen en een afschrift aan klager toegestuurd.

3. De beoordeling
In de Huisregels van de inrichting is onder punt 4.5.1.2. onder "toegestane voorwerpen in de inrichting" onder meer opgenomen een tv-toestel met een beeldbuisdiagonaal van maximaal 44 cm., zonder teletekst. Klagers verzoek aan dedirecteur om een tv met teletekst in te mogen voeren, is in verband met veiligheidsoverwegingen afgewezen. Uit het schrijven van het platform beveiliging van DJI blijkt dat sms-berichten direct kunnen worden gestuurd naar eenteletekstpagina en dat gedetineerden op deze wijze via teletekst onbeperkt en ongecontroleerd berichten van buiten de inrichting kunnen ontvangen en dit de veiligheid in de inrichting ernstig in gevaar kan brengen. Het platformheeft geadviseerd om geen tv-toestellen met teletekstontvangst binnen inrichtingen toe te laten. In dit licht bezien is de beroepscommissie van oordeel dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leidendan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 3 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven