Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1485/GB, 13 december 2018, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/1485/GB

Betreft:            [klager]            datum: 13 december 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.G. Koopman, namens […], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 augustus 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van het Justitieel Complex Zaanstad afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sinds 7 mei 2018 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen te Alphen aan den Rijn.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Uit de e-mail van klagers casemanager van 2 augustus 2018 volgt dat het Openbaar Ministerie (OM) en de p.i. Alphen geen bezwaar hebben tegen klagers overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Zaanstad. Door de grote reisafstand vanuit Amsterdam is het voor klagers familie feitelijk onmogelijk hem te bezoeken. Alleen tijdens het Suikerfeest hebben klagers ouders een bezoek kunnen brengen, maar dit was een uitzondering. Klagers zus is ziek, klagers moeder beschikt niet over eigen vervoer en klagers vader werkt de hele week in een kapperszaak. Dit alles maakt het bezoeken van klager zeer moeizaam. De selectiefunctionaris geeft in de bestreden beslissing aan dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die zouden moeten leiden tot een afwijking van het plaatsingsbeleid op grond van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, van de Regeling plaatsing, selectie en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling). De raadsman verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Raad (RSJ, 21 december 2017, 17/1902/GB), waarin is bepaald dat de persoonlijke belangen dienen te prevaleren, indien alleen sprake is van plaatsing op grond van een algemeen logistiek belang.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Klager is preventief gehecht op grond van een onderzoek van het arrondissementsparket Den Haag. Klagers plaatsing in het h.v.b. van de p.i. Alphen is een juiste plaatsing geweest op grond van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, van de Regeling.

Uit de bezoekerslijsten blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt van familie of kennissen. Dat klagers zus niet in staat zou zijn klager te bezoeken, is niet nader onderbouwd met medische stukken. Tenslotte merkt de selectiefunctionaris op dat de reistijd van Amsterdam naar Alphen aan den Rijn redelijk te noemen is.

4.         De beoordeling

4.1.      Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2.      De beroepscommissie begrijpt de wens van klager dichterbij zijn familie gedetineerd te zijn. Uit de bezoekerslijsten die de selectiefunctionaris heeft overgelegd, blijkt dat klager wel bezoek ontvangt van zijn familie en vrienden. Voorts is de reisafstand van Amsterdam naar Alphen aan den Rijn redelijk te noemen. De selectiefunctionaris heeft zich dan ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op het plaatsingsbeleid kunnen rechtvaardigen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 13 december 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven