Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-968, 5 november 2018, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-968

betreft: [klager]            datum: 5 november 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift , ingediend door mr. B.A.A. Postma, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 23 april 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 september 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager en zijn raadsvrouw mr. B.A.A. Postma. Als toehoorder was aanwezig mr. […], secretaris bij de Raad.

De directeur van voormelde p.i. heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:          

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van de directeur tot afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting (AR 2018/183). De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager wil zijn Poolse paspoort verlengen en hiervoor moet klager naar het consulaat. Het standpunt van de directie is gebaseerd op het feit dat een geldig identiteitsbewijs enkel benodigd zou zijn in verband met het aanvragen van verlof of in het kader van de detentiefasering. Op het moment dat dat in beeld komt, zou klager een nieuwe aanvraag moeten doen. De beklagcommissie onderkent in haar beslissing dat klager een andere gegronde reden heeft voor de aanvraag van een geldig paspoort. Het gaat in de onderhavige zaak om de door de directie te verlenen noodzakelijke hulp in de zin van artikel 43, derde lid, van de Pbw en om een sociaal transport in de zin van artikel 1, onder e, van de Regeling vervoer van justitiabelen. Beperkingen die gelden voor dit transport staan in artikel 22 van de Regeling vervoer van justitiabelen. Ook in de Poolse ambassade kan toezicht worden gehouden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

Op grond van artikel 32, eerste lid en tweede lid onder l, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, beslist de Minister op een verzoek om incidenteel verlof indien de gedetineerde, al dan niet onherroepelijk, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan twee jaar.

Uit de stukken volgt dat klagers fictieve einddatum 5 april 2021 is, waaruit kan worden afgeleid dat aan klager een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan twee jaar is opgelegd.

Gelet hierop was de directeur niet bevoegd om de bestreden beslissing te nemen. De beroepscommissie verklaart het beroep derhalve gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en draagt de directeur op om de stukken die zien op de aanvraag van het incidentele verlof in handen van de Minister te stellen.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en draagt de directeur op om de stukken met betrekking tot klagers aanvraag tot incidenteel verlof in handen te stellen van de Minister.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. dr. P. Jacobs en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, 5 november 2018.

 

                                                      

 

secretaris                                                voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven