Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1622/GA, 3 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1622/GA

betreft: [klager] datum: 3 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 14 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Vonken,namens

[...]i, verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 3 juli 2003 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 september 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn klager en zijn raadsman mr. A. Vonken met bericht van verhindering niet verschenen. De unit-directeur bij het h.v.b.Roermond heeft, nadat hij vanuit het secretariaat van de Raad had vernomen dat klager en zijn raadsman niet zouden verschijnen, eveneens aangegeven niet te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager geen toestemming krijgt om tijdens het bezoekuur twee volwassenen en drie kinderen tegelijkertijd te ontvangen.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klagers beroepschrift is als volgt toegelicht. Er is geen enkele inrichting in Nederland die een zo streng bezoekersbeleid hanteert als het h.v.b. Roermond. Er mogen maximaal drie bezoekers komen, waaronder tevens kinderen zijnbegrepen. Klager wil graag gelijktijdig bezoek ontvangen van zijn drie kinderen, liefst begeleid door twee volwassenen, maar hij kan er ook mee leven wanneer dat één volwassene zou zijn. Klager acht het apert onredelijk dat hij nietin zijn wens tegemoet wordt gekomen door de directeur, te meer daar het regelmatig voorkomt dat er tijdens het bezoek (bezoekers)stoelen leegstaan.

De unit-directeur heeft telefonisch laten weten te volharden in het door hem tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
De mogelijkheid van bezoek is geregeld in artikel 38 Pbw. Het eerste lid van dat artikel luidt als volgt:
„ –1. De gedetineerde heeft het recht gedurende ten minste één uur per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen bezoek te ontvangen. In de huisregels worden regels gesteld omtrent het aanvragen van bezoek.“

In de huisregels voor het h.v.b. Roermond is onder 3.8.1. onder meer bepaald dat het bezoek maximaal uit drie bezoekers bestaat, inclusief kinderen.

In het onderhavige geval is sprake van een regel die geldt voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden. Nu die regel niet strijdig is met hogere regelgeving en evenmin van onzorgvuldige toepassing is gebleken, staat tegendie algemene regel geen beklag open. De beklagcommissie had klager dan ook niet in zijn beklag mogen ontvangen. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren inzijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.W.P. Verheugt en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 3 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven