Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-725, 8 november 2018, beroep
Uitspraakdatum:08-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

 

nummer:          R-725

betreft: [klager]            datum: 8 november 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D. Nieuwenhuis, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 23 maart 2018 van de alleensprekende beklagrechter van de locatie Sittard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 oktober 2018, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. D. Nieuwenhuis, en mevrouw […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Sittard.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:         

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft – voor zover in beroep nog aan de orde – het feit dat klager de door zijn raadsman ingediende terugbelverzoeken niet heeft ontvangen (G-2018-000091).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De raadsman heeft ter onderbouwing van zijn beroep meerdere e-mails overgelegd waaruit blijkt dat hij terugbelverzoeken heeft ingediend. Een aantal van deze terugbelverzoeken zien niet op data die liggen in de periode voorafgaand aan het indienen van het klaagschrift, doch deze zijn volgens de raadsman ingediend ter onderbouwing van het standpunt dat op de terugbelverzoeken niet is gereageerd.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de periode omstreeks 15 februari 2018 zijn geen terugbelverzoeken voor klager ontvangen via het daarvoor bestemde mailadres. Het mailadres waarnaar terugbelverzoeken kunnen worden verzonden is pisittard.terugbelverzoeken.advocatuur@dji.minjus.nl.

3.         De beoordeling

Anders dan de beklagrechter heeft geoordeeld is de beroepscommissie van oordeel dat klager zijn klacht ten aanzien van het niet ontvangen van de meermaals ingediende terugbelverzoeken van zijn raadsman voldoende heeft onderbouwd. De beroepscommissie acht klager ten aanzien van dit thans nog aan de orde zijnde onderdeel van zijn beklag alsnog ontvankelijk.

De beroepscommissie stelt vast dat uit de overgelegde e-mailberichten van de raadsman van klager volgt dat hij de terugbelverzoeken niet heeft verzonden naar het daarvoor bestemde mailadres. De raadsman heeft zijn terugbelverzoeken verzonden naar pisittard.terugbelverzoeken@dji.minjus.nl hetgeen geen e-mailadres is waarnaar een dergelijk verzoek kan worden gedaan. Voorts heeft de raadsman, naar de beroepscommissie begrijpt, zijn e-mailbericht willen versturen naar het juiste e-mailadres, namelijk pisittard.terugbelverzoeken.advocatuur@dji.minjus.nl. De raadsman heeft echter in het door hem gebruikte e-mailadres het woord sittard niet juist vermeld; de raadsman heeft telkens stittard opgeschreven. Geconcludeerd kan worden dat ten gevolge hiervan de door hem verzonden e-mailberichten kennelijk niet zijn aangekomen op het daarvoor bestemde mailadres. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat er geen terugbelverzoeken zijn doorgegeven aan klager en verklaart de beroepscommissie het beklag ongegrond.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager in zoverre alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. dr. P. Jacobs, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 8 november 2018.

   

 

                             secretaris                                                     voorzitter

 

 

 

 

Naar boven