Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-558, 9 november 2018, beoep
Uitspraakdatum:09-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-558

betreft: [klager]            datum: 9 november 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.B.O. van Soest, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 14 maart 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sedert 25 december 2015 gedetineerd. Hij verbleef sinds 10 juli 2017 in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard. Op 17 januari 2018 is klager geselecteerd voor het gevangenisregime van de locatie Zuyder Bos, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 20 april 2018 is klager overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht en op 28 mei 2018 is klager overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klagers fictieve einddatum  is op 21 december 2018.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager stelt dat het belang om terug geplaatst te worden in de b.b.i. dient te prevaleren. Terugplaatsing in het gesloten gevangenisregime doet af aan het herstel van de band met de familie. Klager verzorgde tijdens de verloven zijn moeder, die, vanwege haar medische problematiek, niet op bezoek kan bij klager. Klagers gedrag is altijd goed geweest. Klager heeft spijt betuigd en geleerd van zijn fout. Klagers terugkeer in de samenleving zou aanzienlijk worden bevorderd bij een terugplaatsing.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Gebleken is dat klager de vrijheden behorende bij de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) niet aankan. Klager heeft een disciplinaire straf van 3 dagen straf op cel gekregen voor zijn positieve score op THC. Dit waren 3 dagen om na te denken en te beseffen dat het gebruik van THC consequenties heeft. Klager heeft vervolgens nogmaals, willens en wetens de kans aanvaard consequenties te ondergaan door het gebruiken van softdrugs. Klager heeft niet van zijn fout geleerd. Het is na het tweemaal positief scoren op THC billijk om gedegradeerd te worden en aldus is geschied. Drugsgebruik is een contra-indicatie voor plaatsing in een z.b.b.i.

4.         De beoordeling

4.1.      Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden kunnen in een beperkt beveiligde inrichting gedetineerden worden geplaatst die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden, beschikken over een aanvaardbaar verlofadres en die zijn gepromoveerd.

4.2.      De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Uit de stukken volgt dat klager tweemaal positief heeft gescoord op het gebruik van THC. Klager heeft hiervoor een disciplinaire straf gehad en klager is, blijkens de reactie van de selectiefunctionaris van 31 augustus 2018, gedegradeerd. Derhalve voldoet klager niet langer aan de vereisten voor plaatsing in een b.b.i. en het beroep zal reeds hierom ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 9 november 2018.    

 

                             secretaris                                                     voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Naar boven