Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-1187, 30 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-1187

betreft: [klager]            datum: 30 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 20 juni 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het kwijtraken van € 6,70 door de verandering van de telefoonvoorziening (ZB-2018-232).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt. 

3.         De beoordeling

Uit artikel 39, eerste lid, van de Pbw volgt dat een gedetineerde, behoudens de overeenkomstig het tweede tot en met het vierde lid te stellen beperkingen, het recht heeft ten minste eenmaal per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen en met behulp van een daartoe aangewezen toestel gedurende tien minuten een of meer telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij de directeur anders bepaalt, voor rekening van de gedetineerde. In verband met het uitoefenen van toezicht als bedoeld in het tweede lid, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen.

De beroepscommissie overweegt dat uit voornoemd artikel volgt dat de directeur er zorg voor dient te dragen dat beslissingen aangaande de telefoonvoorzieningen adequaat en tijdig worden gecommuniceerd aan gedetineerden. De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag.

Uit de voorhanden zijnde stukken blijkt dat informatie ten aanzien van de nieuwe telefoonvoorziening ‘Telio Nederland BV’, die bovendien leidt tot lagere tarieven en behoud van beltegoed bij overplaatsing, ongeveer zes weken voor de aanpassingen door middel van een flyer is gecommuniceerd aan de gedetineerden. In deze flyer staat duidelijk vermeld dat het beltegoed op de rekeningkaart voor 22 maart 2018 moet zijn opgemaakt en geen teruggave van het overgebleven beltegoed plaatsvindt. Gelet hierop kan niet worden vastgesteld dat de directeur zijn zorgplicht ten aanzien van adequate en tijdige informatieverstrekking heeft geschonden en zal het beklag alsnog ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 oktober 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven