Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-557, 15 november 2018, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-557

Betreft:            […]      datum: 15 november 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.M.P. Jongsma, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 16 maart 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 3 juni 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Bij beslissing van 12 januari 2018 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 15 oktober 2018 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Dordrecht.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is gedegradeerd en vervolgens teruggeplaatst in de gevangenis, vanwege positieve urinecontroles. Toen klager gedegradeerd werd, scoorde hij echter al een paar maanden negatief. Daarnaast zou klager zich onvoldoende inspannen voor een delictvrije toekomst. Klager lijdt echter aan het Steven Jonhson-syndroom en kan maar twintig procent zien. Daardoor heeft hij hulp nodig en is het hem niet gelukt informatie aan te dragen voor een volgend traject. De senior casemanager heeft klager aangemeld voor begeleid wonen. Daarvan heeft klager twee maanden niets meer gehoord en vervolgens werd hij onverwacht gedegradeerd.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft er in overleg met de casemanager voor gekozen om op grond van artikel 43, derde lid, Pbw bij Exodus te worden geplaatst. Exodus neemt echter geen mensen aan met verslavingsproblematiek. De directeur stelt dat klager met verslaving kampt, maar hiervoor geen hulp vraagt en niet gemotiveerd is om te stoppen. Op 11 januari 2018 is klager daarom gedegradeerd. Een gedegradeerde gedetineerde komt niet in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. (artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling)). Voor een belangenafweging is geen ruimte. Of de beslissing tot degradatie juist is, is niet aan de selectiefunctionaris. Hiertegen heeft klager beklag ingesteld, maar daarop is nog niet beslist.

4.         De beoordeling

4.1.      Op grond van artikel 3 van de Regeling kunnen in een beperkt beveiligde inrichting gedetineerden worden geplaatst die een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden, beschikken over een aanvaardbaar verlofadres en die zijn gepromoveerd (wijziging van de Regeling met ingang van 1 maart 2014, Stcrt. 2014, nr. 4617).

4.2.      Klager is bij beslissing van de directeur van de locatie Zuyder Bos op 11 januari 2018 gedegradeerd. De beschikking hiervan bevindt zich in het dossier. Gelet op de onder 4.1 genoemde voorwaarden en de weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3, tweede lid onder d., van de Regeling, kwam klager door zijn degradatie niet langer in aanmerking voor verblijf in een b.b.i. De beslissing tot degradatie is in deze zaak niet aan de orde. Daarover zal eerst de beklagcommissie uitspraak doen. De selectiefunctionaris heeft daarom in redelijkheid kunnen beslissen tot terugplaatsing van klager in de gevangenis. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 15 november 2018.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven