Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1154/GA, 17 september 2001, beroep
Uitspraakdatum:17-09-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1154/GA

betreft: [klager] datum: 17 september 2001

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 14 juni 2001 van de beklagcommissie bij unit 4 van het Penitentiair Complex Scheveningen te ‘s-Gravenhage,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 augustus 2001, gehouden in de p.i. Midden Holland, locatie Alphen aan den Rijn, is klager gehoord.
De directeur van de p.i. Haaglanden, locatie Penitentiair Complex Scheveningen heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat er potjes met vitaminepreparaten van klagers cel zijn verwijderd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ik heb de potjes met vitaminepreparaten aangeschaft toen ik in Krimpen aan den IJssel zat. Toen ik hier kwam heb ik de potjes aanvankelijk wel mogen invoeren, maar zijn deze later van de cel gehaald. Nu staan deze in defouillering. Ik wil de potjes echter tot mijn beschikking hebben. Het was een dure aanschaf en het gaat alleen om voedingssupplementen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is in de gelegenheid gesteld de vitaminepreparaten uit te voeren. Het is voor de inrichting niet te doen om een preparaat als dit (een wit poeder in een grote bus), ook als deze uit een andere inrichting komt, inhoudelijk tecontroleren op verboden stoffen.
In het assortiment van de inrichtingswinkel zijn overigens vitaminepreparaten opgenomen, omdat er onder de gedetineerden behoefte aan bleek te bestaan.

3. De beoordeling
Aangenomen moet worden dat klager tijdens zijn verblijf in Krimpen aan den IJssel op reguliere wijze door aankoop in de winkel aldaar in het bezit is gekomen van vitaminepreparaten en dat bij vergissing bij klagers overplaatsingnaar unit 4 de invoer is toegestaan en klager de vitaminepreparaten op zijn cel heeft gekregen. Aan de directeur komt de bevoegdheid toe om te bepalen dat een aangebroken pot met vitaminepreparaten niet is toegestaan op cel. Deomstandigheid dat klager de vitaminepreparaten in het onderhavige geval op cel heeft gekregen laat onverlet dat de ontstane situatie alsnog in overeenstemming met de gebruikelijke toepassing van de regels in de inrichting kan wordengebracht en dat gelet daarop de aangebroken pot vitaminepreparaten alsnog van de cel worden verwijderd.
De beroepscommissie acht, alle feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, waaronder het gegeven dat klager verblijft op de afdeling voor beperkt gemeenschapsgeschikten, de beslissing van de directeur om inhet onderhavige geval de aangebroken pot vitaminepreparaten alsnog van klagers cel te doen verwijderen -gebaseerd op het oordeel dat de invoer van aangebroken verpakkingen als de onderhavige niet is toegestaan- niet onredelijk ofonbillijk.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 september 2001.

secretaris voorzitter

Naar boven