Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-482, 23 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          : R-482

Betreft : [klager]          datum: 23 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. van Beest, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 1 mei 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de inrichting voor stelselmatige daders (ISD) van de locatie Hoogvliet of de locatie Scheveningen afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sedert 25 augustus 2017 gedetineerd. Hij verblijft op de ISD-afdeling van PI Veenhuizen Locatie Esserheem.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft verzuimd de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Hij woont vanaf zijn kindertijd in Nederland. Ook zijn familie woont in Nederland. Er loopt een hoger beroepsprocedure bij de Raad van State omtrent klagers onrechtmatig verblijf. Het is daarom niet redelijk dat klager wordt geplaatst op een ISD-afdeling voor vreemdelingen, waardoor zijn familie meer dan drie uur moet reizen om hem te bezoeken. Vanwege deze reistijd en de reiskosten is dat niet mogelijk. Hier komt bij de slechte gezondheidstoestand van klagers vader en de zorg van zijn ouders voor klagers zusje die een verstandelijke beperking heeft. De gevolgen van de beslissing zijn onevenredig in verhouding tot het met de bestreden beslissing te dienen doel. In de beslissing wordt onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden van dit specifieke geval. De beslissing is onvoldoende gemotiveerd.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klager heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland en is daarom geplaatst in de p.i. Ter Apel en vervolgens op de ISD-afdeling van de locatie Esserheem. Deze locatie is aangewezen voor het onderbrengen van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. De locatie Esserheem is de enige locatie in Nederland waar gedetineerden die na ommekomst van hun straf geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en zijn veroordeeld tot een ISD-maatregel worden ondergebracht. Van dit beleid kan niet worden afgeweken. Eventuele bezoekproblemen zijn inherent aan een detentie en vormen behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Uit de inrichtingsrapportage blijkt dat klager bezoek van zijn familie heeft ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid via Skype contact te houden met de familie. Er zijn onvoldoende gronden voor een uitzondering op het beleid.

Klager heeft op 14 januari 2018 bezoek ontvangen van zijn jongere broer. Gesteld noch gebleken is dat de ouders van klager een hechte relatie met klager hebben. De verklaring van de huisarts van 16 januari 2018 is hiertoe onvoldoende. Uit eerdere selectieadviezen blijkt dat de ouders klager niet hebben opgezocht in de inrichtingen waar hij destijds verbleef. Evenmin is onderbouwd en gebleken dat de kosten en de zorg van klagers zus het de ouders onmogelijk maakt klager te bezoeken. Gebleken is dat klager uit een gezin komt met vier broers. Er is geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden.

4.         De beoordeling

4.1.      Op grond van artikel 20b, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden vreemdeling die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 en ten aanzien van wie voorlopige hechtenis ingevolge een bevel van gevangenneming of gevangenhouding, een vrijheidsstraf of een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, geplaatst  in een inrichting of afdeling voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen.

4.2.      Aan klager is een maatregel van plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders opgelegd. Tevens heeft klager geen rechtmatig verblijf in Nederland. Gelet hierop kan klager worden geplaatst in de hiervoor onder 4.1. bedoelde inrichting.

4.3.      De locatie Esserheem is aangewezen als een inrichting voor gedetineerden die na ommekomst van hun detentie geen rechtmatig verblijf hebben in vorenbedoelde zin. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de (on)mogelijkheden van zijn familie hem in de inrichting te bezoeken, zijn onvoldoende hem elders en dichter bij zijn familie te plaatsen. Gebleken is dat klager bezoek van zijn familie ontvangt, tevens bestaat de mogelijkheid om via een Skype-verbinding het contact te onderhouden. Gelet hierop heeft de selectiefunctionaris klagers verzoek om overplaatsing kunnen afwijzen. De beslissing kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 23 oktober 2018

 

secretaris         voorzitter

Naar boven