Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-446, 28 september 2018, schorsing
Uitspraakdatum:28-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer : S-446                                           

Betreft    : [verzoeker]                                                                           datum: 28 september 2018

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen(Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van  […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de justitiële jeugdinrichting  (j.j.i.) Juvaid te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 71, eerste lid, Bjj, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, inhoudende het rookverbod in de inrichting c.q. de weigering om verzoeker shag/sigaretten te laten kopen en te laten roken in de inrichting.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 19 september 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van voormelde inrichting van 26 september 2018.

De beoordeling
Voor zover het schorsingsverzoek is gericht tegen het algemeen rookverbod in de inrichting kan de voorzitter verzoeker niet in het schorsingsverzoek ontvangen omdat het verzoek is gericht tegen algemeen binnen de inrichting geldend beleid en geen beslissing betreft in de zin van artikel 65 Bjj. Vooralsnog is niet gebleken dat het beleid in strijd zou zijn met (hogere) wet- of regelgeving. In zoverre is verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

Voor zover verzoeker heeft bedoeld om schorsing te vragen van de weigering van de directeur om verzoeker shag/sigaretten te laten kopen en te laten roken in de inrichting stelt de voorzitter voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is thans de vraag of er een spoedeisend belang is om op dit moment over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval, te meer nu de beklagcommissie soortgelijke zaken ter zitting van 28 september 2018 zal behandelen.

Daarbij komt dat de voorzitter het van belang acht dat de beklagcommissie de vraag  beantwoordt of verzoeker kan worden ontvangen in dit onderdeel van zijn beklag. Daarbij komt het neer op de vraag of er op grond van de feitelijke situatie, die thans niet duidelijk uit de stukken blijkt, sprake is van een beslissing die een beperking inhoudt van een recht dat de jeugdige op grond van een bij of krachtens deze wet zoals artikel 2, vierde lid, Bjj of een een ieder verbindende bepaling van een in Nederland geldend verdrag toekomt.

De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek voor zover dit gericht is tegen het algemene rookverbod in de inrichting. Zij wijst het verzoek voor het overige af.
 

 

Deze uitspraak is gedaan door mr. M. Iedema, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 september 2018.

 

 

 

                            secretaris                                        voorzitter

 

 

Naar boven