Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-356, 12 september 2018, schorsing
Uitspraakdatum:12-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer : S-356

Betreft    : [verzoeker]                                                                           datum: 12 september 2018

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. G. Biesmans, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 5 september 2018, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf tot intrekking van verzoekers regimesgebonden verlof van 21 september 2018 om 11.00 uur tot en met 24 september 2018 om 15.00 uur, in welke periode verzoeker ook niet over een tv op zijn cel mag beschikken.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 6 september 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 7 september 2018 en 10 september 2018.

 

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De directeur heeft klager een disciplinaire straf opgelegd inhoudende de intrekking van verzoekers regimesgebonden verlof van 21 september 2018 om 11.00 uur tot en met 24 september 2018 om 15.00 uur. Het verlof is ingetrokken omdat de reclassering het opgegeven verlofadres nog niet heeft kunnen controleren.

Op grond van artikel 51, vijfde lid Pbw kan geen disciplinaire straf worden opgelegd als de gedetineerde niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een feit. De directeur stelt dat hij per abuis het verkeerde formulier heeft gebruikt en dat bedoeld was aan verzoeker een ordemaatregel op te leggen. De voorzitter ziet echter geen aanleiding om niet uit te gaan van de oplegging van een disciplinaire straf nu niet alleen het gebruikte formulier hier op duidt, maar ook hetgeen op dat formulier is ingevuld. Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

 

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

 

 

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 12 september 2018.

 

 

secretaris                                          voorzitter

Naar boven