Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2065/GB, 22 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2065/GB

Betreft: [klager] datum: 22 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1979], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 augustus 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (hierna: jovo) De Schie te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 20 januari 2003 gedetineerd. Hij verblijft op de jovo-afdeling Nieuwegein (huis van bewaring). Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de jovo-gevangenis De Schie, waar een regime van algehelegemeenschap geldt. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van het beroep nog niet gerealiseerd.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 9 juli 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 14 maart 2004. Aansluitend dienthij eventueel een subsidiaire hechtenis van twee dagen op grond van de Wet Terwee te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager kan zich niet vinden in het advies van de inrichting. Het is niet waar dat hij aan weinig activiteiten meedoet. Klager doet aan alle activiteiten mee behalve aan de arbeid. Dat is niet omdat hij daar geen zin in heeft, maaromdat hij zich niet kan concentreren. Dit komt door de medegedetineerden op de werkzaal. Klager hoort daar alleen gesprekken over criminaliteit of over drugs en het werk is ook niet geschikt voor klager. Klager heeft eerder in eenopen inrichting gezeten. Volgens de inrichting zou hij ongemotiveerd zijn, maar dit klopt zeker niet. Hij staat bijna iedere dag om half acht op om te gaan sporten en ligt niet te slapen. Er is niets mis met zijn gedrag. Hijbegrijpt niet dat de inrichting hem zwart heeft gemaakt in het rapport. Misschien hebben ze een verkeerd beeld van hem geschetst, omdat hij een beetje op zichzelf is en zich heel rustig gedraagt. Klager wil zijn leven voor honderdprocent verbeteren en is heel gemotiveerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het selectieadvies wordt klager omschreven als een man, die niet weet hoe hij op een normale manier contact moet maken. Als hij wordt gecorrigeerddoor personeel, gaat hij onmiddellijk in de verdediging. Naast luchten en voetballen, slaapt hij veel overdag. Het werk staat hem niet aan, omdat hij dit geen echt werk vindt. Klager heeft de inrichting laten weten dat hij blij isdat hij geplaatst is op een jovo-afdeling, omdat het hem het gevoel geeft dat het meer is als je tijd uitzitten. Echter klager zondert zichzelf af en doet met weinig activiteiten mee. Doordat klager zich veel afzondert, is deinrichting van mening dat klager niet gemotiveerd is voor een meer open setting. Er zijn meerdere gesprekken met klager gevoerd, maar die hebben niet geleid tot de gewenste gedragverandering. Wanneer hij wel laat zien dat hij instaat is om tot gedragsverandering te komen, kan klager geherselecteerd worden. Inmiddels is toestemming verleend voor een algemeen verlof. Een goed verlopen algemeen verlof en de gewenste gedragsverandering kunnen bouwstenen zijnvoor een herselectie.

4. De beoordeling
4.1. De jovo-gevangenis De Schie is een gevangenis voor mannen met een regime
van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna de Regeling).

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van de gevangenis waar hij dient te verblijven. De op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenminals onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag verstrekte gegevens, op dit moment nog nietin aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau. Daarbij heeft de beroepscommissie meegewogen dat de selectiefunctionaris heeft aangegeven dat, indien klagers verlof goed verloopt en indienblijkt dat hij tot de gewenste gedragsverandering komt, herselectie tot de mogelijkheden behoort.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven