Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1032/GA, 21 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:21-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1032/GA
betreft: [klager] datum: 21 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 23 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.Serrarens, advocaat te Maastricht, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 4 april 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught te Vught, welke op 15 april 2003 is verzonden aan klager en de directeur,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouwe om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft een technisch gebrek in de verblijfsruimte (lekkende kraan).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
In de periode van drie weken voorafgaand aan het indienen van de onderhavige klacht druppelde de drinkwaterkraan in klagers cel. Het personeel heeft daar niets mee gedaan. Klager stelt bij voortduring te hebben gevraagd om reparatiedan wel vervanging van die kraan. Klager kon door het druppelen niet slapen. Gelet daarop had van de directeur mogen worden verwacht dat de directeur opdracht zou geven om het technische gebrek met de meeste voortvarendheid teherstellen. Aan klagers verzoeken is echter geen gehoor gegeven. In klagers cel is geen nieuwe kraan geïnstalleerd en ook is de klacht niet kort na het indienen van het beklag verholpen. De klacht is thans nog steeds niet opgelost.De mededeling aan de beklagcommissie dat de kraan in klagers cel zou zijn vervangen, berust op een misverstand.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3.
De beoordeling
De onderhavige klacht heeft betrekking op een technisch gebrek in klagers verblijfsruimte dan wel het niet (tijdig) zorg dragen voor herstel van dat technische gebrek. Deze klacht ziet naar het oordeel van de beroepscommissie nietop een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60 van de Pbw. De beroepscommissie zal daarom de beslissing van de beklagrechter vernietigen en klagers alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven