Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-824, 11 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:11-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-824

betreft: [klager]            datum: 11 oktober 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mevrouw […], namens […], verder te noemen klager, gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad, alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 25 april 2018 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 september 2018, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, en mevrouw […], de moeder van klager, mevrouw […], de vriendin van klager, en de heer […], Hoofd Zorg van p.i. Lelystad. Klager is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:         

1.         De inhoud van het beroep

De klacht betreft het niet opvolgen van het advies van de neuroloog, het niet verstrekken van een liftpas, het niet arbeidsongeschikt verklaren, het niet plaatsen op een EZV afdeling, het niet doorverwijzen van klager naar de oogarts, het niet behandelen van klagers ontstoken voeten, het niet verstrekken van een knop van de loopkruk die snel versleten is, het niet adequaat optreden na een val in klagers cel, en het niet juist afbouwen van de diazepam.

2.         De standpunten van klager en de inrichtingsarts

Door en namens klager is het volgende aangevoerd. Klager wilde wel ter zitting verschijnen, maar het transport was niet geregeld. Desondanks wordt niet verzocht om aanhouding, gelet op de medische toestand van klager en de lange tijd die deze zaak al voortduurt. Daarnaast wordt in het algemeen opgemerkt dat klager een complexe diagnostiek heeft. Zo heeft hij ADHD, autisme, astma, een conversiestoornis en is hij momenteel blind aan het linkeroog. Veel van klagers klachten hangen samen met zijn conversiestoornis. Klager wilde in het begin van het jaar nog graag in overleg treden. Inmiddels is het vertrouwen dusdanig beschaamd dat hij dat niet ziet zitten. Hij voelt zich namelijk niet erkend.

Advies neuroloog

De neuroloog stelde vast dat klager een conversiestoornis heeft en adviseerde daarom cognitieve gedragstherapie en een gerichte fysiotherapeutische behandeling, zoals psychosomatische fysiotherapie. De medische dienst neemt deze diagnose en het advies echter niet serieus. De behandeling is namelijk niet in gang gezet. De cognitieve gedragstherapie is niet mogelijk in de p.i. en de fysiotherapeut erkent klagers klachten niet. Gesteld wordt dat medewerkers waarnemen dat klager zijn arm en been beweegt. Op zich kunnen zij dat vaststellen. In zijn slaap kan het dan ook best zo zijn dat het een en ander beweegt. Klager kan namelijk alleen zijn arm en been niet bewegen op de momenten dat hij dat zelf wil. Het is kwalijk dat de minder gespecialiseerde artsen van de p.i. het advies van de specialist niet opvolgen. Indien de medische dienst twijfelt over de diagnose van de neuroloog had het in de lijn gelegen om een second opinion aan te vragen. Nu dat niet gebeurde, moest in ieder geval het advies serieus genomen worden.

Liftpas

Klager krijgt geen liftpas. Men denkt namelijk dat klager gewoon trap kan lopen. Dat kan hij echter niet, vanwege zijn voetklachten. Hij probeerde dit wel meerdere malen. Hierdoor kan hij geen bezoek ontvangen, want dan moet hij trappen lopen. Bovendien kan hij daardoor niet naar de medische dienst gaan en dus ook niet op afspraken komen. Het wordt maar niet duidelijk waarom de liftpas niet nodig geacht wordt.

Arbeidsstatus

Klager werd niet arbeidsongeschikt verklaard, terwijl dat wel zou moeten. Klager is verlamd en blind aan een oog. Klager wil wel werken, maar er is geen passende arbeid. Nu klager geen arbeidsongeschiktheidsstatus krijgt, wordt hij ingesloten in zijn cel. Hij wordt namelijk aangemeld als weigeraar. Indien hij wel die status zou hebben, wordt gekeken naar een alternatief programma waaraan klager deel kan nemen. Dat wordt hem nu echter onthouden. Dit terwijl het gelet op zijn medische toestand goed zou zijn dat klager activiteiten heeft.

EZV

Klager zit nu op een drukke afdeling. Dit is de reguliere afdeling. Op diezelfde afdeling zit wel een EZV afdeling, maar klager werd daarop niet geplaatst. Klager moet vanwege zijn autisme op een EZV afdeling geplaatst worden. Daar wordt echter geen rekening mee gehouden. In andere inrichtingen werd klager wel op een EZV afdeling geplaatst.

Oog

Klager ziet momenteel niets met zijn linkeroog. Of dit blijvend is, is onduidelijk. Mogelijk hangt het samen met de andere klachten, nu dit ook de linkerkant betreft. Klager is weliswaar naar een opticien gegaan en kreeg een bril aangemeten. Dit neemt zijn klachten niet weg. Klager dient dan ook doorverwezen te worden naar de oogarts. Dat is de specialist die daar naar kan kijken en daarover kan oordelen. Het zou fijn zijn als dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Ontsteking voet

Klager heeft erg veel last van zijn voeten. Een voet was helemaal zwart. Klager vroeg meerdere keren of er naar zijn voeten gekeken kan worden. Dat gebeurde echter niet. De medisch adviseur geeft in haar bemiddelingsverslag aan dat dat wel zou moeten. Indien er niet opgetreden wordt, kan het gevolg zijn dat klagers voet geamputeerd moet worden. Wellicht komen de klachten voort uit een schimmel die klager op zijn voeten heeft. Dan zou een zalfje ook al helpen. De verzoekbriefjes die klager indient worden niet doorgegeven.

Loopkruk

Klager moet tijdens het lopen altijd zijn kruk gebruiken. Hij loopt met een kruk en leunt daar veel op. Daardoor slijt de dop aan de onderkant erg snel. Klager kreeg wel al twee keer een nieuwe kruk, maar er wordt niet snel genoeg op geacteerd. Een liftpas of rolstoel maakt het makkelijker, maar hij moet blijven bewegen. Een goede kruk blijft dus noodzakelijk.

Val in cel

Klager is op 30 januari 2018 uitgegleden op zijn cel. De medische dienst werd geroepen, maar trad niet goed op. De medische dienst kwam wel, maar legde hem enkel op bed en deed verder niets. Dat kan klager zich namelijk niet herinneren. Klager viel op zijn hoofd. Een slaap waak controle was logisch geweest, maar dat gebeurde niet. Ook gaf klager veel over. Dat duidt op een hersenschudding.

Diazepam

Op 29 januari werd besloten om de diazepam af te bouwen. Dit werd afgebouwd in tien dagen. Er vond geen overleg over de afbouw plaats. De arts gaf desgevraagd aan dat de medicatie in verband met zijn val werd afgebouwd. Dat is opmerkelijk nu het besluit tot afbouwen genomen werd voordat klager viel. De val was namelijk een dag later pas. Ook de psychiater van de vorige inrichting gaf aan dat de medicatie niet afgebouwd mocht worden. Klager vertrouwt de verklaringen van de huidige psychiater niet.

De inrichtingsarts heeft de volgende standpunten ingenomen. Die standpunten zijn ter zitting nog nader toegelicht door het Hoofd Zorg. In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat klager nooit klaagt via de weg die zou moeten. Dat gaat namelijk via klagers moeder of de raadsvrouw. Om die reden werd het Hoofd Zorg niet gemachtigd om het medisch dossier in te kijken. Het Hoofd Zorg verzocht klager dan ook om toestemming. Echter die toestemmingsverklaring wil klager niet tekenen. Dan houdt het op en kan er ook geen gesprek gevoerd worden met klager.

Advies neuroloog

Klager ging bij beide fysiotherapeuten langs. Uit de brief van de neuroloog volgt niet dat klager sowieso psychosomatische fysiotherapie behandeling moet krijgen. De neuroloog geeft dat als voorbeeld. Nu klager dat niet werd aangeboden, wilde hij zelf niet meer behandeld worden door de fysiotherapeuten. Voor het volgen van de cognitieve gedragstherapie moet klager wel met de psychologen dan wel de psychiater spreken. Dat wil hij niet. Hij mag daar wel heen gaan. De psycholoog beoordeelt of de therapie noodzakelijk is. De second opinion is nog niet geïnitieerd, maar dat kan wel.

Liftpas

De huisarts gaf hierover negatief advies aan de directeur.

Arbeidsstatus

Klager kreeg van de medische dienst niet de status arbeidsongeschikt. Echter, de afdeling arbeid constateerde dat er geen passende arbeid is voor klager. Hij krijgt dan van hen automatisch de status arbeidsongeschikt. Dit gaat buiten de medische dienst om. Als de medische dienst een dergelijke status afgeeft, hoeft klager niet naar cel tijdens de arbeid. Of hij nu naar wel naar cel moet, kan niet gezegd worden.

EZV

Klager zit wel op een EZV afdeling.

Oog

Klager werd onderzocht door een opticien. Die mat een goed werkende bril bij klager aan. Het kan met de huisarts besproken worden of klager doorverwezen moet worden naar de oogarts.

Ontsteking voet

Er is aandacht voor klagers voeten. Klager gaf de klachten aan zijn voeten aan bij de medische dienst. De klachten werden toen besproken en klager werd medicamenteus behandeld. Klager kan via de verpleegkundige naar de huisarts gaan. Daar moet hij om verzoeken. Die verzoekbriefjes komen echter niet aan. Klager weigert inmiddels om het contact met de verpleegkundige aan te gaan.

Loopkruk

Klager ontving twee keer een nieuwe kruk. Ook de doppen kunnen vervangen worden. Die worden ook besteld zodra klager aangeeft dat hij vervanging nodig heeft. Zij moeten het echter wel tijdig weten, want zij hebben het materiaal niet op voorraad.

Val in cel

Bestreden wordt dat er geen zorg verleend werd. Het Hoofd Zorg was hier namelijk zelf bij aanwezig. De huisarts onderzocht klager volledig, maar zag geen noodzaak om verdere actie te ondernemen.

Diazepam

De beslissing tot afbouwen werd genomen door de psychiater op basis van het onderzoek en gesprekken. De psychiater zag de noodzaak van de medicatie niet meer. Het is niet duidelijk binnen welke termijn werd afgebouwd.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie stelt het hiernavolgende vast.

Advies neuroloog

Klager kreeg de diagnose conversiestoornis. Die diagnose werd door de neuroloog, een specialist, vastgesteld. De beroepscommissie is van oordeel dat het op de weg van de inrichtingsarts had gelegen, om bij twijfel inderdaad een second opinion aan te vragen. Dat gebeurde echter niet. In dat geval moest het advies van de specialist opgevolgd worden. Dat is echter niet gebeurd. De inrichtingsarts heeft dan ook in strijd gehandeld met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. De klacht zal in zoverre gegrond worden verklaard en klager zal een tegemoetkoming van € 25,= worden toegekend.

Liftpas

Klager kreeg geen liftpas toegekend. Het is niet duidelijk geworden waarom dat niet gebeurde. De beroepscommissie vindt het aannemelijk geworden dat klager door de klachten die hij heeft niet kan traplopen en zonder liftpas geïsoleerd wordt. Hierdoor kan hij moeilijk (niet) de medische dienst bezoeken en heeft klager de afgelopen drie maanden geen bezoek van zijn moeder en zijn vriendin kunnen ontvangen. Hij heeft daar op zijn minst begeleiding bij nodig. De beroepscommissie is van oordeel dat de inrichtingsarts onzorgvuldig handelde door negatief te adviseren over de verstrekking van een liftpas aan klager, nu niet is gebleken dat een liftpas in het geval van klager medisch niet nodig was.  De inrichtingsarts handelde in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. De klacht zal in zoverre gegrond worden verklaard en klager zal een tegemoetkoming van

€ 25,=worden toegekend.

Arbeidsstatus

Ter zitting werd aangegeven dat klager feitelijk arbeidsongeschikt is, nu er geen passende arbeid is voor klager. De beroepscommissie is van oordeel dat klager dan ook officieel die status moet krijgen, zodat hij niet als weigeraar wordt gezien, maar dat vervangende dagactiviteiten aangeboden worden. Gelet op voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat de inrichtingsarts in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm heeft gehandeld. De klacht zal in zoverre gegrond worden verklaard en klager zal een tegemoetkoming van € 25,= worden toegekend.

EZV

Klager zit op een EZV afdeling, aldus het Hoofd Zorg. De beroepscommissie is gelet daarop in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Oog

Het Hoofd Zorg geeft aan dat klager eventueel in overleg met de huisarts doorverwezen kan worden naar de oogarts. De beroepscommissie is van oordeel dat dit door de inrichtingsarts opgepakt moet worden. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Ontsteking voet

Uit het behandelde ter zitting blijkt dat er kennelijk een communicatiestoornis is tussen klager, de verpleegkundige en de huisarts. Hierdoor werden klagers klachten niet opgepakt. De beroepscommissie gaat ervanuit dat klagers klachten nu wel worden opgepakt en dat daar aandacht aan besteed wordt. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Loopkruk

Klagers kruk werd meerdere malen op diens verzoek vervangen. Ook de doppen werden vervangen indien dat nodig bleek te zijn. Het kan echter zo zijn dat het materiaal besteld moet worden, omdat dat niet altijd voorradig is. Klager dient dan ook tijdig aan te geven dat bepaald materiaal aan vervanging toe is. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Val in cel

Uit het medisch dossier volgt dat klager neurologisch onderzocht werd. Klager werd dezelfde dag bezocht door de medische dienst. De medische dienst voerde diverse controles uit. De dienst stelde vast dat klager een klein schaafplekje had op zijn hoofd, bekeek klagers pupillen en stelde vast dat klager aan het eind van het bezoek weer goed en verstaanbaar sprak. Ook de huisarts kwam er bij. Er leek geen sprake van neurologische problematiek. Afgesproken werd om later op de dag weer bij klager te kijken. Bovendien verklaarde het Hoofd Zorg ter zitting dat hij zelf bij dat onderzoek aanwezig is geweest. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Diazepam

Het gebruik van de medicatie werd afgebouwd in anderhalve week. Hoewel dit wellicht snel is gebeurd, brengt dat geen nadelige gevolgen voor klagers gezondheid met zich mee. Daar komt bij dat het niet abrupt gebeurde. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

Advies neuroloog

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. toekomende tegemoetkoming op € 25,=.

Liftpas

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. toekomende tegemoetkoming op € 25=.

Arbeidsstatus

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. toekomende tegemoetkoming op € 25,=.

EZV

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Oog

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Ontsteking voet

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Loopkruk

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Val in cel

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Diazepam

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 11 oktober 2018       

           

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven