Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-695, 12 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-695

Betreft:            [klager]            datum: 12 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.C. Vlielander, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 maart 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager was sinds 27 november 2017 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de p.i. Almelo. Op 15 februari 2018 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Ter Apel, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 18 juli 2018 is klager vanuit detentie overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. 

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager beschikt over de Nigeriaanse en de Spaanse nationaliteit. Klager beschikt over een Spaans paspoort, dat in zijn woning ligt. Klager stelt dat hij als een EU-burger behandeld dient te worden nu hij beschikt over de Spaanse nationaliteit. Hiermee heeft klager een rechtmatig verblijf in Nederland. Klagers vrienden en familie zijn woonachtig in de regio Amsterdam. De overplaatsing van klager naar de p.i. Ter Apel maakt het bezoeken van klager lastiger. Daarnaast loopt klagers strafzaak  bij de rechtbank te Zwolle. De p.i. Almelo ligt dichterbij de rechtbank te Zwolle dan de p.i. Ter Apel. Namens klager is verzocht om een financiële tegemoetkoming.  

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Op 5 februari 2018 is door de directeur van de p.i. Almelo een selectieadvies opgesteld. Uit dit advies komt naar voren dat klager na zijn detentie geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Op basis van het selectieadvies is op 5 februari 2018 beslist tot overplaatsing van klager naar de p.i. Ter Apel. Klager is op 18 juli 2018 ontslagen uit detentie. De selectiefunctionaris acht daarom geen belang aanwezig voor een inhoudelijke toetsing van het beroepschrift en verzoekt het beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Hoewel klager inmiddels niet meer in detentie verblijft, zal de beroepscommissie het beroep toch inhoudelijk behandelen, nu namens klager is verzocht om een financiële tegemoetkoming.

 

4.2.      De p.i. Ter Apel is, onder meer, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. 

4.3.      Blijkens de inlichtingen van de selectiefunctionaris heeft klager na de beëindiging van zijn detentie geen rechtmatig verblijf in Nederland. Gelet daarop komt klager in beginsel in aanmerking voor plaatsing in een inrichting bestemd voor de opneming van strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen.

De selectiefunctionaris heeft zich dan ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op het plaatsingsbeleid kunnen rechtvaardigen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van  J.A. van der Veen, secretaris, op 12 oktober 2018.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven