Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-668, 24 september 2018, beroep
Uitspraakdatum:24-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-668

Betreft:            […]      datum: 24 september 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.W.M. Hopmans, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 11 april 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

 

2.         De feiten

Klager is sinds 15 april 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Arnhem. Bij beslissing van 13 maart 2018 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Ter Apel, waarvandaan hij bij beslissing van 14 maart 2018 is overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Lelystad. Op 22 juni 2018 is klager overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Achterhoek te Zutphen. In alle voornoemde inrichtingen geldt een regime van beperkte gemeenschap.

 

3.         De beoordeling

Klager heeft op 14 maart 2018 bezwaar ingesteld tegen de beslissing van 13 maart 2018 om hem over te plaatsen naar de p.i. Ter Apel. Op 14 maart 2018 heeft de selectiefunctionaris conform het bezwaar beslist, door de overplaatsing ongedaan te maken (zij het dat klager naar een andere inrichting is overgeplaatst dan waar hij vandaan kwam, maar daartegen heeft klager apart beroep ingesteld, met kenmerk R-667). Het bezwaar is daarmee impliciet al gegrond verklaard.

Gelet op het voorgaande heeft de selectiefunctionaris klager ten onrechte op een later moment alsnog niet-ontvankelijk verklaard. Deze beslissing zal daarom worden vernietigd. Nu al binnen één dag gehoor is gegeven aan het bezwaar, ziet de beroepscommissie geen aanleiding om de selectiefunctionaris opdracht te geven om een nieuwe beslissing te nemen en evenmin om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 24 september 2018.

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven