Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-436, 14 september 2018, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-436

betreft: [klager]            datum: 14 september 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.M.J.P. Penners, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 maart 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Sittard, betreffende het te laat horen door de directeur als gevolg waarvan klager niet tijdig een verzoek om een herhalingsonderzoek heeft kunnen indienen na een positieve score bij een urinecontrole (G-2018/000059), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Bij de beantwoording van de vraag of klager ontvankelijk is in zijn klacht, is de inhoud van de klacht leidend. Die klacht begrijpt de beroepscommissie zo, dat klager stelt te laat door de directeur te zijn gehoord als gevolg waarvan de termijn van 24 uur waarbinnen klager een herhalingsonderzoek kon aanvragen, al was verstreken. Daarmee klaagt klager over een beslissing van de directeur in de zin van artikel 60, eerste lid, van de Pbw en moet hij in die klacht worden ontvangen. De beslissing van de beklagcommissie zal daarom worden vernietigd en klager zal in zijn beklag ontvankelijk worden verklaard.

De beroepscommissie zal de klacht in laatste instantie ten gronde beoordelen. Op basis van door de directeur verstrekte informatie is gebleken dat klager wel een herhalingsonderzoek heeft aangevraagd en dat dit herhalingsonderzoek ook is uitgevoerd. De klacht is daarom ongegrond.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van

mr. J. Warntjes, secretaris, op 14 september 2018.

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven