Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 99/0434/GB B, 24 november 1999, beroep
Uitspraakdatum:24-11-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: B 99/434/GB

Betreft: [Klager] datum: 24 november 1999

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 24 september 1999 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1976], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 14 september 1999 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek d.d. 17 augustus 1999 tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) "De Boschpoort" te Breda afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 1 januari 1999 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. "Nieuw Vosseveld" te Vught.

3. De standpunten
3.1 Klager is van mening dat zijn verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. "De Boschpoort" ten onrechte is afgewezen. Hij heeft dit als volgt toegelicht.
Ik wil graag naar het h.v.b. "De Boschpoort" omdat mijn broer daar zit en het voor mijn ouders financieel niet haalbaar is om zowel naar Breda als naar Vught te komen.
Daarnaast is mijn gedrag de afgelopen maanden verbeterd en is er geen rapport meer opgemaakt. Ook de penitentiair inrichtingswerkers zijn van mening dat ik op basis van mijn gedrag voor overplaatsing in aanmerking kom.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft in de periode van 14 januari 1999 tot 17 juni 1999 acht rapporten gekregen wegens onder meer het bezit van contrabande en het weigeren opdrachten van personeel op te volgen. In redelijkheid valt te verwachten dat klagerin Breda moeilijk te handhaven zal zijn. Indien klager in het h.v.b. "Nieuw Vosseveld" laat zien dat hij zonder rapporten de detentie kan doorkomen, zal zijn verzoek op een later moment opnieuw beoordeeld worden.

4. De beoordeling
Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

De selectiefunctionaris heeft zijn beslissing enkel gebaseerd op het gegeven dat ten aanzien van klager in het eerste half jaar van 1999 acht rapporten zijn opgemaakt. De selectiefunctionaris heeft geen gewicht gehecht aan klagersargument, zoals dit is neergelegd in diens verzoekschrift, dat hij naar het h.v.b. te Breda wil worden overgeplaatst omdat zijn ouders gelet op hun financiele situatie in Vught niet op bezoek kunnen komen terwijl in Breda tevensklagers broer verblijft, terwijl de officier van justitie te Breda te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen overplaatsing van klager naar het h.v.b. te Breda.
De bestreden beslissing dient nu deze onvoldoende is gemotiveerd, te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. G.J. te Loo en mr. R.J.A. Meertens–Zeeman, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 24 november 1999.

secretaris voorzitter

Naar boven