Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-476, 28 september 2018, beroep
Uitspraakdatum:28-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-476

Betreft:            [klager]            datum: 28 september 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.G.M. Rijkhoff, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 mei 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is sinds gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Veenhuizen locatie Esserheem. Op 8 februari 2018 is hij overgeplaatst naar de p.i. Lelystad, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager betwist dat sprake is van een “netwerk” en betwist enig aandeel te hebben gehad in wanorde en onveiligheid. Noch uit de selectiebeslissing, noch uit het selectieadvies valt de noodzaak tot de overplaatsing van klager af te leiden.

De door de selectiefunctionaris genoemde incidenten dateren van jaren geleden. In de bestreden beslissing staan vele speculaties en aannames over de houding van klager en zijn status binnen de p.i. Veenhuizen locatie Esserheem. De signalen worden op geen enkele wijze onderbouwd en kunnen de beslissing tot overplaatsing niet ondersteunen. Eén van de aannames is dat klager zich bezighoudt met een voortzetting van crimineel handelen, waaronder de handel in drugs. Klager stelt dat hij soms softdrugs gebruikt. Klager heeft diverse geldbedragen ontvangen op zijn rekening courant, die afkomstig zijn van rekeningen die toebehoren aan zijn vrouw en een vriendin. De stortingen zijn voor klagers onderhoud in de p.i. nu zijn relaties niet altijd in staat zijn om klager te bezoeken om goederen voor klager mee te nemen. Klager is nimmer gewaarschuwd dat deze gang van zaken niet in orde was. Klager heeft in de p.i. Veenhuizen locatie Esserheem flink wat opgebouwd, nu hij daar al enige jaren in detentie verblijft. De overplaatsing heeft tot gevolg dat klager opnieuw moet beginnen met zijn resocialisatie, zoals herstelbemiddeling, reclasseringscontact en het vader en kindproject. 

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Klager is onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaren. Klager verblijft langer dan twee jaar in de p.i. Veenhuizen locatie Esserheem.

Op 30 januari 2018 is door de directeur een selectieadvies opgesteld. Uit het selectieadvies volgt dat er een waas om klager heen bestaat ten aanzien van drugs. Om het netwerk te doorbreken stelt de directeur van de inrichting een herselectie voor. Klager heeft veel aanloop van medegedetineerden en er zijn verdachte geldstromen van en naar klager. Daarnaast zijn er tal van disciplinaire straffen aan klager opgelegd wegens positieve urinecontroles. In 2015 is klager betrapt bij de overhandiging van harddrugs aan een medegedetineerde. Tevens is aan klager een bezoekontzegging opgelegd, nadat bleek dat klagers bezoekster drugs bij zich had. Ten aanzien van de geldstromen wordt aangegeven dat klager voorkomt op een lijst met verdachte transacties naar buiten toe. Maandelijks wordt er geld gestort op klagers rekeningcourant door zijn partner en ex-partner, wat bedoeld zou zijn voor klagers onderhoud. Bijna al dit geld wordt gebruikt voor betalingen naar derden toe. Vaak zijn dit IBAN-nummers die gekoppeld zijn aan andere justitiabelen binnen de inrichting, maar ook IBAN-nummers die eerder in verband zijn gebracht met de drugshandel. Het feit dat de inkomstenstroom slechts afkomstig is van klagers partner en zijn ex-partner wil niet uitsluiten dat klager zich bezighoudt met handel. Voorts blijkt uit de bezoeklijsten dat klager gemiddeld twee keer per maand bezoek ontvangt van zijn relaties. Daarnaast ontvangt klager ook bezoek van andere familieleden. Er is dan ook voldoende gelegenheid om goederen voor klager mee te nemen tijdens de bezoekuren. Gezien de hoogte van de bedragen en de IBAN-nummers van de transacties, past dit bij voortgezet crimineel handelen binnen detentie. De bestreden beslissing is op goede gronden genomen.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten.

De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu enige onderbouwing daarvoor ontbreekt. Zij acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

4.2.      De gevangenis van de p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3.      Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.4.      Gelet op de bevindingen van de directeur van de p.i. Veenhuizen locatie Esserheem over het gedrag van klager tijdens zijn detentie en het vermoeden van voortgezet crimineel handelen binnen detentie en gezien de informatie in het omvangrijke dossier dat als bijlage aan de reactie van de selectiefunctionaris is toegevoegd, is de noodzaak tot het doorbreken van dit handelen voldoende gebleken. Daarmee is de grondslag voor de beslissing tot overplaatsing overtuigend. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 28 september 2018.

 

 

 

 

 

 

                        secretaris                                                        voorzitter

 

 

 

Naar boven