Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1453/TA, 7 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1453/TA

betreft: [klager] datum: 7 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 24 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 17 juni 2003 van de beklagcommissie bij tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichtingmevr. [...] en dhr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de inrichting halal bereid voedsel te verstrekken

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De chefkok is een gelovige jood. De Kijvelanden gebruikt het woord „halal“ als placebo.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Verwezen wordt naar de tijdens de behandeling van het beklag overgelegde verklaring van dhr. [...], teamleider Voedingsservice & Kwaliteit in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis.

3. De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie met juistheid op het beklag heeft beslist. De beroepscommissie overweegt daartoe, anders dan de beklagcommissie, het volgende:

Art. 42, derde lid, Bvt bepaalt dat het hoofd van de inrichting ervoor zorgdraagt dat bij de verstrekking van voeding zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de godsdienst of levensovertuiging van de verpleegden.
Naar aanleiding van een uitspraak van de beroepscommissie van 31 januari 2000, nr, A 99/437/GA, betreffende de verstrekking van halalvoeding aan gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, heeft de Minister van Justitie op 15 maart2002 een circulaire uitgevaardigd. De inrichting heeft aangegeven voor de betekenis van het woord „halal“ aan te sluiten bij voornoemde circulaire.

De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op de overgelegde verklaring, niet aannemelijk is dat ten tijde van het indienen van het beklag aan klager voedsel werd verstrekt dat op andere wijze werd bereid dan in genoemde briefvermeld. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 7 oktober 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/1453/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. A.M. Voorwinden.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van De Kijvelanden mevr. [...] en dhr. [...].

Klager heeft aangevoerd hetgeen in zijn aangehechte pleitnota staat weergegeven.
Namens klager is - zakelijk weergegeven – daar het volgende aan toegevoegd.
De chefkok is een gelovige jood. De Kijvelanden gebruikt het woord „halal“ als placebo.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Verwezen wordt naar de tijdens de behandeling van het beklag overgelegde verklaring van dhr. [...], teamleider Voedingsservice & Kwaliteit in het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis.

secretaris voorzitter

Naar boven