Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0847/TR, 16 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:16-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:           18/847/TR

betreft: [klager]            datum: 16 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.P.J. van der Putten, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 13 april 2018 van de Minister voor Rechtsbescherming, verder te noemen de Minister, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 september 2018, gehouden in het justitieel complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. D.P.J. van der Putten, en namens de Minister, […], werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft de machtiging tot het verlenen van transmuraal verlof ingetrokken. 

 

2.         De feiten

Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met aftrek, en ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager is bij beslissing van 22 september 2014 geplaatst in FPC De Kijvelanden te Poortugaal, waar hem proefverlof is verleend. Bij beslissing van 1 september 2017 is het proefverloftraject beëindigd en is klager teruggeplaatst naar de leefgroep van De Blink. Vanaf 31 januari 2018 is door de Minister machtiging verleend tot het verlenen van transmuraal verlof. De Minister heeft deze machtiging op 13 april 2018 ingetrokken.

 

3.         De standpunten

Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Het gaat goed met klager. Hij heeft zijn therapie afgerond, werkt vijf dagen per week en sport. De vervolgsetting is goedgekeurd. Voordat zijn transmuraal verlof werd ingetrokken, had hij vast werk. Hij kan terug naar deze baas.

Het is juist dat klager vaker zijn afspraken niet is nagekomen. Hij had dan drugs gebruikt. Volgens FPC De Kijvelanden is de risicotaxatie laag. Hij begrijpt dat het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) wel gevaar ziet maar dat is niet terecht. Hij had alcohol gedronken en drugs gebruikt omdat hij twintig tegenslagen had gehad. Inmiddels zijn die opgelost. Gewoonlijk kan hij wel drie tot vijf tegenslagen aan maar twintig was teveel. Het is lastig om zijn verhaal te controleren bij de ‘escortdame’ omdat hij niet beschikt over haar gegevens. Hij had een gram coke gebruikt en ongeveer acht glazen whisky gedronken. Hij gebruikt sinds zeven maanden geen verdovende middelen meer en gaat nu eerder in gesprek. Volgens FPC De Kijvelanden is klager nu klaar om het resocialisatietraject te starten. De raadsvrouw heeft begrepen van FPC De Kijvelanden dat er een nieuwe verlofaanvraag zal worden gedaan.

Met betrekking tot de verlenging van klagers tbs heeft de inrichting gevraagd om een jaar verlenging en om klagers verlof weer langzaam op te starten. Zodra klagers verlof weer zal worden gestart, zal hij geplaatst worden bij Domus Mill. De officier van justitie heeft een jaar verlenging van klagers tbs geëist. De Minister is de enige die tegenwerkt.

Namens de Minister is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht. 

De verleende machtiging is ingetrokken, omdat klager de verlofvoorwaarden heeft overtreden. Uit klagers behandelgeschiedenis volgt dat dit niet de eerste keer is. Het AVT heeft geadviseerd om het verlof niet te hervatten; ook op basis van hetgeen eerder is voorgevallen. Het AVT heeft opgemerkt dat het door klager aan de inrichting vertelde verhaal niet geverifieerd lijkt te zijn en acht dit in verband met het risicoprofiel en delictdynamiek zeer verontrustend. Nader onderzoek kan worden verricht. Bij een volgende aanvraag wenst het AVT een analyse van de onttrekking waarin tevens aandacht wordt besteed aan de risicotaxatie en het risicomanagement. Diffuus is dat uit de toelichting van FPC De Kijvelanden volgt dat de inrichting weer verlof voor klager zal aanvragen. Bij een volgende verlofaanvraag zou de weg moeten worden gevolgd die door het AVT is geschetst.  

 

4.         De beoordeling

Op grond van artikel 53, derde lid, Rvt kan de Minister een verlofmachtiging bij overtreding van de verlofvoorwaarden intrekken.

Krachtens artikel 17, vijfde lid, Verlofregeling TBS (oud) wordt, ingeval van intrekking van de machtiging transmuraal verlof naar aanleiding van ongeoorloofde afwezigheid korter dan 24 uur, gedurende tenminste één jaar geen nieuwe verlofmachtiging verleend, tenzij zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zich daartegen verzetten.

De beroepscommissie dient op grond van artikel 69, vijfde lid, Bvt in verbinding met artikel 66, tweede lid, Bvt in beroep te beoordelen of de beslissing tot intrekking van de machtiging voor transmuraal verlof in strijd is met de wet dan wel onredelijk of onbillijk is. Daarbij moet de ernst van de overtreding van de verlofvoorwaarden zorgvuldig worden afgewogen tegen het belang van klager bij voortzetting van het verlof, gelet op het bepaalde in artikel 17, vijfde lid, Verlofregeling TBS.

Vaststaat dat klager ongeoorloofd afwezig is geweest door niet tijdig van verlof terug te keren, af te spreken met een escort en harddrugs en alcohol te gebruiken.

Klager heeft zijn verlofvoorwaarden in 2013 en in 2017 meermalen geschonden en is daar niet open over geweest. Het delict waarvoor klager de huidige tbs met dwangverpleging is opgelegd, betreft een verkrachting waarbij klager onder invloed was van alcohol en drugs. Klager was eerder veroordeeld voor een soortgelijk feit dat hij eveneens had gepleegd onder invloed van alcohol.

Het AVT heeft voorafgaand aan de intrekking van de machtiging aangegeven transmuraal verlof niet verantwoord te achten, gelet op klagers verontrustende risicoprofiel en delictdynamiek en de aanbeveling gedaan om bij een volgende verlofaanvraag een analyse van de onderhavige onttrekking waarin aandacht wordt besteed aan de risicotaxatie en het risicomanagement over te leggen.

Gelet op het bovenstaande kan de beslissing tot intrekking van de machtiging tot het verlenen van transmuraal verlof, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, geenszins als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, drs. M.R. Daniel en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 oktober 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven