Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1447/TA, 7 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1447/TA

betreft: [klager] datum: 7 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 24 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 17 juni 2003 van de beklagcommissie bij tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichtingmevr. [...] en dhr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op 16 februari 2003 niet mee naar buiten mogen nemen van een pen, papier en walkman tijdens het patiobezoek.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het verbod van het naar buiten meenemen van walkman, pen en papier tijdens het patiobezoek geldt alleen voor bewoners van de afdeling Olivijn. Aangezien de beklagcommissie bij besluit van 17 juni 2003 heeft geoordeeld dat klager tenonrechte was overgeplaatst naar de afdeling Olivijn, is het besluit dat klager deze spullen niet mocht meenemen tijdens het patiobezoek ook onrechtmatig. Het verbod een walkman mee naar buiten te nemen is een vorm van discriminatievan klagers cultuur, nu hij de walkman gebruikt om Arabische, Berberse en Franse muziek te beluisteren. De beklagcommissie heeft verwezen naar art. 44 Bvt. Dat kan alleen als de huisregels iets vermelden over het afnemen vanvoorwerpen. Dat is niet het geval. De oude huisregels zijn opgevraagd, maar niet ontvangen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Alle patiënten hebben de nieuwe kliniek- en afdelingsregels en protocollen ontvangen. Het is moeilijk om alle voorwerpen op te nemen in de regels. De meeste voorwerpen zijn daarin opgenomen. Ten aanzien van de overige voorwerpenwordt de toetsing overgelaten aan de stafleden.

3. De beoordeling
Ingevolge art. 44, tweede lid, Bvt, kan in de huisregels worden bepaald dat het bezit van bepaalde voorwerpen binnen de inrichting of een bepaalde afdeling daarvan verboden is, indien dit bezit een gevaar kan opleveren voor (a) debescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen, of (b) de handhaving van de orde of veiligheid in deinrichting.
Ingevolge art. 44, derde lid, Bvt, kan het hoofd van de inrichting bepalen dat een verpleegde een hem toebehorend voorwerp, niet behorende tot de soorten voorwerpen bedoeld in het tweede lid, niet in zijn persoonlijkeverblijfsruimte mag plaatsen of bij zich mag hebben indien dit noodzakelijk is met het oog op één van de belangen als genoemd in het tweede lid.
Namens de inrichting is aangegeven dat op de afdeling Olivijn een sober beleid wordt gevoerd ten aanzien van potentieel gevaarlijke voorwerpen.

De beroepscommissie overweegt als volgt. Het hoofd van de inrichting heeft de bevoegdheid te bepalen dat een tbs-gestelde een bepaald, niet in de huis- of afdelingsregels opgenomen voorwerp niet bij zich mag hebben of op zijn kamermag hebben. Er zijn evenwel situaties denkbaar die een onmiddellijke reactie vragen van het verplegend of bewakend personeel. De beroepscommissie overweegt dat in een dergelijk geval het verplegend of bewakend personeel binnen eenmarge van redelijkheid het beleid van het hoofd moet kunnen uitvoeren. De beroepscommissie is van oordeel dat binnen genoemde marge de beslissing om klager niet toe te staan tijdens het patiobezoek een walkman, pen en papier meenaar buiten te nemen niet onredelijk of onbillijk is, gelet op de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voorzover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond wordenverklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 7 oktober 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/1447/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. A.M. Voorwinden.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van De Kijvelanden [...] en [...].

Klager heeft aangevoerd hetgeen in zijn aangehechte pleitnota staat weergegeven.
Namens klager is - zakelijk weergegeven – daar het volgende aan toegevoegd.
De beklagcommissie heeft verwezen naar art. 44 Bvt. Dat kan alleen als de huisregels iets vermelden over het afnemen van voorwerpen. Dat is niet het geval. De oude huisregels zijn opgevraagd, maar niet ontvangen.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Alle patiënten hebben de nieuwe kliniek- en afdelingsregels en protocollen ontvangen. Het is moeilijk om alle voorwerpen op te nemen in de regels. De meeste voorwerpen zijn daarin opgenomen. Ten aanzien van de overige voorwerpenwordt de toetsing overgelaten aan de stafleden.

secretaris voorzitter

Naar boven