Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4200/GA, 20 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/4200/GA

 

betreft: [klager]            datum: 20 augustus 2018

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 24 november 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het herhaaldelijk niet of gebrekkig leveren van bij de inrichtingswinkel bestelde goederen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (AR 2017/496).

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat uit de stukken blijkt dat de directeur geen enkele inspanning heeft verricht om tot een levering of een alternatief te komen. Klager heeft meerdere weken niet succesvol kunnen bestellen en heeft noodgedwongen gebruik moeten maken van collect call, waarvan de kosten zijn opgelopen tot ongeveer € 150,=.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagrechter en heeft aangegeven dat hij het toekennen van een tegemoetkoming niet passend vindt.

 

3.         De beoordeling

Klager heeft in beroep gesteld dat hij als gevolg van het tekortschieten van de directeur een schade van € 150,= aan telefoonkosten heeft ondervonden. De beroepscommissie acht dit bij gebrek aan onderbouwing met bewijsstukken niet aannemelijk geworden en zal derhalve geen schadevergoedingsaspecten in de hoogte van een aan klager toe te kennen tegemoetkoming betrekken. De beroepscommissie acht wel in verband met het door klager ondervonden ongemak een tegemoetkoming op zijn plaats en zal die vaststellen op € 5,=.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 20 augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven