Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1456/TA, 7 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1456/TA

betreft: [klager] datum: 7 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 26 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 17 juni 2003 van de beklagcommissie bij tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichtingmevr. [...] en dhr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft zich abusievelijk alleen gebogen over de vraag of roken tijdens de groepsbesprekingen is toegestaan, terwijl klagers beklag het niet handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte betreft, ookbuiten de groepsbesprekingen.
Klager rookt zelf pijp, maar zo weinig mogelijk en hij gebruikt een speciale filter. Klager is gestopt met het roken van sigaretten en sigaren en hoopt zo spoedig mogelijk te stoppen met het roken van pijp. Als meer dan tien mensenroken in de gemeenschappelijke ruimte, terwijl de ventilatie slecht is, lijkt het wel een gaskamer.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De inrichting respecteert dat de klacht gegrond is verklaard voor wat betreft het roken tijdens de groepsbespreking. Voor wat betreft de handhaving van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte wordt namens het hoofd van deinrichting gesteld dat de Tabakswet in de hele kliniek van toepassing is. De klacht is echter van algemene aard, omdat het niet gaat om een beslissing die klager treft, zodat geen sprake is van een beklagwaardige beslissing.

3. De beoordeling
Het beklag betreft het niet handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte. Volgens de toelichting op het beklag wordt de afdelingsregel volgens welke roken niet is toegestaan tijdens groepsbesprekingen niet gehandhaafd.Vaststaat dat klager daartegen bezwaar heeft gemaakt. De beklagcommissie heeft overwogen dat op grond van art. 3.7, vijfde lid, huisregels en art. 17 afdelingsregels het verboden is te roken tijdens onder meer de groepsbesprekingen,en heeft klagers beklag in zoverre gegrond geacht. De beklagcommissie heeft zich echter niet uitgesproken over het beklag voor zover dat het handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte betreft, anders dan tijdens degroepsbesprekingen. Daartegen is dit beroep gericht.

Vooropgesteld zij dat de beroepscommissie zich de vraag heeft gesteld of klager een beroep toekomt op het niet handhaven van de Tabakswet, nu hij zelf pijp rookt. De beroepscommissie is echter van oordeel dat nu voldoendeaannemelijk is dat klager telkens als enige moet benadrukken dat ingevolge de huis- en afdelingsregels tijdens de groepsbesprekingen niet mag worden gerookt, de druk die dit met zich meebrengt zodanig is dat hem, ondanks het feitdat hij zelf (in zijn kamer) pijp rookt, een beroep toekomt op handhaving van de Tabakswet bij groepsbesprekingen.

De bepalingen ten aanzien van rookverboden, zoals vervat in de Tabakswet, vormen een wettelijk voorschrift als bedoeld in art. 56, eerste lid onder e Btv. Beklag ingevolge dit artikel staat echter slechts open tegen een beslissingof een weigering een beslissing te nemen. Dat ten aanzien van klager een beslissing is genomen over de handhaving van de Tabakswet anders dan tijdens de groepsbesprekingen, of dat is geweigerd een dergelijke beslissing te nemen, isgesteld noch gebleken. De beroepscommissie oordeelt dan ook dat klager niet-ontvankelijk is in zijn beklag voor zover dit het niet handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte betreft, anders dan tijdens degroepsbesprekingen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, doch slechts voor zover klager kennelijk (ook) ontvankelijk werd geacht in zijn beklag over het niet handhaven van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimtenanders dan tijdens de groepsbesprekingen en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 7 oktober 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/1456/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. A.M. Voorwinden.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van De Kijvelanden [...] en [...]
Klager heeft aangevoerd hetgeen in zijn aangehechte pleitnota staat weergegeven.
Namens klager is - zakelijk weergegeven – daar het volgende aan toegevoegd.
Klager rookt zelf pijp, maar zo weinig mogelijk en hij gebruikt een speciale filter. Klager is gestopt met het roken van sigaretten en sigaren en hoopt zo spoedig mogelijk te stoppen met het roken van pijp. Als meer dan tien mensenroken in de gemeenschappelijke ruimte, terwijl de ventilatie slecht is, lijkt het wel een gaskamer.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
De inrichting respecteert dat de klacht gegrond is verklaard voor wat betreft het roken tijdens de groepsbespreking. Voor wat betreft de handhaving van de Tabakswet in de gemeenschappelijke ruimte wordt namens het hoofd van deinrichting gesteld dat de Tabakswet in de hele kliniek van toepassing is. De klacht is echter van algemene aard, omdat het niet gaat om een beslissing die klager treft, zodat geen sprake is van een beklagwaardige beslissing.

secretaris voorzitter

Naar boven