Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1508/TA, 9 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1508/TA

betreft: [klager] datum: 9 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 3 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de tbs-kliniek Flevo Future, locatie Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 23 juni 2003 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting mevr. [...] en dhr. [...]. Hiervan is hetaangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet reageren op klagers verzoek om sigaren te mogen invoeren via zijn familie.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De beslissing dat klager geen sigaren mocht invoeren via familie is genomen door een daartoe bevoegd persoon, te weten het afdelingshoofd, en is aan klager door de sociotherapeut medegedeeld. Dat is de juiste gang van zaken. Wanneereenmaal een verzoek door het afdelingshoofd is geweigerd en de patiënt desalniettemin steeds opnieuw hetzelfde verzoek indient, wordt een dergelijk verzoek niet meer naar het afdelingshoofd doorgeleid, maar door de sociotherapeutafgehandeld. De sociotherapeut gaat dan in gesprek met de patiënt en legt hem uit dat en waarom dit verzoek niet wordt ingewilligd.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Op het invoerformulier moeten zowel het afdelingshoofd als de patiënt hun handtekening zetten. Klager krijgt het formulier evenwel nooit terug. De procedure volgens het protocol van Flevo Future, locatie Utrecht - over het protocolvan de locatie Amsterdam beschikt klager niet - is dat het clusterhoofd en de directie beslissen over invoerverzoeken en dat daarvan schriftelijk aan de patiënt mededeling wordt gedaan. De sociotherapeut heeft klager alleenmondelijk medegedeeld dat hij geen sigaren mocht laten invoeren, hij heeft niets op papier gekregen. Hij heeft gevraagd om de dagrapporten, waarin zou moeten staan dat het hem is medegedeeld, maar die krijgt hij niet. Demededelingen van de sociotherapeuten zijn ook verschillend. Er is hem verteld dat hij sigaren mag invoeren. Hij vindt het erg verwarrend. Er is klager wel medegedeeld dat hij geen eten mag invoeren, maar sigaren zijn geen eten.
De sigaren die klager graag wil hebben, kunnen niet in de winkel worden gekocht en ook niet worden besteld.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt het volgende:
Volgens het verhandelde ter zitting heeft klager meermalen een verzoek ingediend om sigaren in te mogen voeren. Op het eerste verzoek is namens de directeur door het afdelingshoofd beslist. Die beslissing, die inhield dat hetverzoek werd geweigerd nu sigaren via de inrichtingswinkel verkrijgbaar zijn, is derhalve door een daartoe op grond van de huisregels van de inrichting bevoegd persoon genomen. Die beslissing is klager vervolgens mondelingmedegedeeld door de sociotherapeut. Noch in de wet, noch in de huisregels van de inrichting is bepaald dat de sociotherapeut onbevoegd zou zijn deze mededeling namens het afdelingshoofd aan klager te doen. Evenmin is bepaald datdeze mededeling schriftelijk behoort te geschieden. De sociotherapeut was aldus gerechtigd om namens het afdelingshoofd aan klager mede te delen dat het (eerste) verzoek om sigaren in te voeren was geweigerd. De beklagcommissieheeft dit miskend.
De beroepscommissie overweegt voorts dat wanneer een dergelijke mededeling eenmaal is gedaan aan een patiënt, de daaropvolgende, gelijkluidende verzoeken niet steeds opnieuw aan het afdelingshoofd behoeven te worden voorgelegd. Desociotherapeut mag er, zonder tegenbericht, van uitgaan dat het beleid inzake de invoer ongewijzigd blijft. Ten aanzien van de verzoeken die klager na de afwijzende beslissing op het eerste verzoek heeft ingediend en diegelijkluidend waren aan het eerste verzoek, was de sociotherapeut niet gehouden deze door te geleiden naar het afdelingshoofd, maar kon hij volstaan met de mededeling aan klager dat deze verzoeken niet voor inwilliging in aanmerkingzouden komen. Het beroep zal derhalve gegrond moeten worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor wat betreft de klacht over het niet reageren op een verzoek om invoer van sigaren en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.S. Holthuis, secretaris, op 9 oktober 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/1508/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. J.S. Holthuis.

Gehoord zijn klager en namens het hoofd van de tbs-kliniek Flevo Future, locatie Amsterdam, [...] en [...]

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht.
De beslissing dat klager geen sigaren mocht invoeren via familie is genomen door een daartoe bevoegd persoon, te weten het afdelingshoofd, en is aan klager door de sociotherapeut medegedeeld. Dat is de juiste gang van zaken. Wanneereenmaal een verzoek door het afdelingshoofd is geweigerd en de patiënt dient desalniettemin steeds opnieuw hetzelfde verzoek in, dan wordt een dergelijk verzoek niet meer naar het afdelingshoofd doorgeleid, maar door desociotherapeut tegengehouden. De sociotherapeut gaat dan in gesprek met de patiënt en legt hem uit dat dit verzoek niet wordt ingewilligd.

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Op het invoerformulier moeten zowel het afdelingshoofd als de patiënt hun handtekening zetten. Klager krijgt het formulier evenwel nooit terug, behalve als hij het verkeerd heeft ingevuld. De procedure volgens het protocol van FlevoFuture, locatie Utrecht - over het protocol van de locatie Amsterdam beschikt klager niet - is dat het clusterhoofd en de directie beslissen over invoerverzoeken en dat daarvan schriftelijk aan de patiënt mededeling wordt gedaan. Desociotherapeut heeft klager alleen mondelijk medegedeeld dat hij geen sigaren mocht laten invoeren, hij heeft niets op papier gekregen. Klager heeft gevraagd om de dagrapporten, waarin zou moeten staan dat het hem is medegedeeld,maar die krijgt hij niet. De mededelingen van de sociotherapeuten zijn ook verschillend. Er is klager verteld dat hij sigaren mag invoeren. Hij vindt het erg verwarrend. Er is klager wel medegedeeld dat hij geen eten mag invoeren,maar sigaren zijn geen eten.
De sigaren die klager graag wil hebben, kunnen niet in de winkel worden gekocht en ook niet worden besteld.
Klager heeft nooit drugs gebruikt. Hij is geen crimineel.

secretaris voorzitter

Naar boven