Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1325/TA, 7 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1325/TA

betreft: [klager] datum: 7 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 25 juni 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 17 juni 2003 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van voormelde inrichting mevr.[...] en dhr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft enerzijds de plaatsing op de afdeling voor intensieve zorg Olivijn en anderzijds het van klager afnemen van een groot deel van zijn spullen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten in beroep
Het beroep is gericht tegen de gegrondverklaring van het beklag voor zover dat zich richt tegen de plaatsing op de afdeling voor intensieve zorg Olivijn. Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover debeklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De staf is van oordeel dat de handhaving van orde en veiligheid in de inrichting de plaatsing van klager op een afdeling voor intensieve zorg rechtvaardigt. Immers, door de strakke structuur en de individuele begeleiding die eendergelijke afdeling biedt, is het voor klager mogelijk om zich op redelijk open wijze te verzetten tegen het systeem. Bij afwezigheid van die strakke structuur zal hij de gelegenheid hebben zich nog meer op te sluiten in zijn eigenwereld, en zijn correcties nauwelijks mogelijk. Juist de correcties zorgen ervoor dat klager het contact met de realiteit nog enigszins kan behouden. Er is sprake van volledige ontkenning van het delict. De stoornis is onbehandeldgebleven waardoor klager onverminderd delictgevaarlijk is. Deze delictgevaarlijkheid zal toenemen in situaties waarin hij meer vrijheid krijgt om zich op te sluiten in zijn gedachtewereld. Vóór de tbs kwam het binnen het gezin totdelictgedrag. Binnen een afdeling van de inrichting waarin de gezinssituatie op sociaal-pedagogisch verantwoorde wijze wordt nagebootst zal dat onherroepelijk leiden tot agressie tegen staf of medepatiënten.
Klager verblijft sinds juli 2002 in De Kijvelanden. Daarvoor verbleef hij in Veldzicht. Anders dan klager stelt, kon hij daar niet vrijelijk zijn gang gaan. In het kader van een herselectie is hij in De Kijvelanden geplaatst. Andersdan bij het ruilen van een tbs-gestelde, wordt de behandeling dan niet voortgezet maar wordt opnieuw bekeken welke behandeling zou kunnen aanslaan. Klager verbleef eerst op de afdeling Koraal, die niet bedoeld is voor langdurigverblijf. Vanaf oktober 2002 ligt er reeds een indicatie om hem over te plaatsen naar de afdeling Olivijn. Dat hij pas in december is overgeplaatst, komt omdat er tot die tijd geen plaats beschikbaar was. Er is besloten een andereweg in te slaan dan in Veldzicht. De behandeling zal worden afgestemd op de paranoïde waanstoornis; meer structuur en begeleiding, minder patiënten. Er is gekozen tussen een psychiatrische en een beveiligde afdeling. Als klager naarde beveiligde afdeling zou gaan, zou hij meer tijd hebben om zich terug te trekken en complottheorieën te ontwikkelen. De inrichting meent dat hij het best gebaat is bij de afdeling psychiatrie.
Medicatie heeft hij geweigerd, ook in Veldzicht. De behandeling daar was vastgelopen. Anders dan klager stelt, is plaatsing op de afdeling Olivijn geen voorbode van dwangmedicatie. Er wordt getracht om de samenwerking op gang tekrijgen, maar de keuze blijft bij klager. Getracht wordt om mensen inzicht te geven in hun ziektebeeld. Op de afdeling Olivijn verblijven, anders dan klager stelt, geen zwakbegaafden.

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De afdelingen Olivijn en Jade zijn voor mensen die niet te redden zijn. Daar hoort klager niet bij. De mensen daar spreken slechts 20 woorden per dag. Aan die mensen, die een gevaar zijn voor zichzelf, kan klager niet wordengekoppeld. Er is geen reden klager naar een afdeling als Olivijn over te plaatsen. Klager beschouwt dit als dwang om hem aan de medicijnen te krijgen. Er bestaat geen reden voor dwangmedicatie. Plaatsing op de afdeling Olivijn iseen voorbode daarvan.
De inrichting begaat nalatigheden die fatale gevolgen kunnen hebben. Zo krijgen mensen een mes om knoflook te snijden. Klager weigert te erkennen dat hij zwakbegaafd is. Klager zou agressief zijn, maar dat is niet waar. Klagererkent dat hij intellectueel agressief is. Klager is al wat ouder, terwijl de mensen in de inrichting jong zijn. In Veldzicht was klager vrij in de tuin. Klager ondersteunt het oordeel van de beklagcommissie geheel.

3. De beoordeling
Op grond van art. 32 Bvt kan het hoofd van de inrichting een verpleegde op een afdeling voor intensieve zorg plaatsen, indien dit noodzakelijk is met het oog op één van de volgende belangen:
a. de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de verpleegde voor de veiligheid van anderen dan de verpleegde of de algemene veiligheid van personen of goederen;
b. de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
c. de afwending van ernstig gevaar voor de gezondheid van de verpleegde.

De beklagcommissie heeft klagers beklag tegen zijn plaatsing op de afdeling voor intensieve zorg (Olivijn) gegrond verklaard. Daartoe heeft de beklagcommissie overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat klager de orde enveiligheid in de inrichting heeft verstoord dan wel dreigt te verstoren, alsmede dat de conclusie van het hoofd van de inrichting dat klager uit behandelingsoogpunt gebaat is bij een verblijf op een gestructureerde, prikkelarmeafdeling waarop hem intensieve psychiatrische zorg en verpleging kan worden geboden niet in de wet is opgenomen als grond voor plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de inrichting aannemelijk heeft gemaakt dat klager in het belang van de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting op de afdeling Olivijn is geplaatst. De beroepscommissieoverweegt dat in de door de inrichting gegeven argumentatie, te weten dat klager op een afdeling voor intensieve zorg dient te verblijven gelet op zijn delictgevaarlijkheid en gelet op het feit dat hij door een strakke structuurzich niet ten gevolge van zijn paranoïde waanstoornis geheel in zijn eigen wereld zal kunnen terugtrekken, zowel de in art. 32 onder a als de onder c genoemde grond doorklinkt. Anders dan de beklagcommissie heeft geoordeeld, volgtderhalve uit de door de inrichting gegeven argumentatie dat klager minstgenomen de orde of veiligheid in de inrichting dreigt te verstoren als hij niet op een afdeling voor intensieve zorg wordt geplaatst.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover het betreft de plaatsing op de afdeling voor intensieve zorg Olivijn en verklaart het beklag voor zover gericht tegen dieplaatsing alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 7 oktober 2003

secretaris voorzitter

nummer: 03/1325/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 21 augustus 2003, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: mr. Y.A.J.M. van Kuijck en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. A.M. Voorwinden.

Gehoord zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.C. de Goeij, en namens het hoofd van De Kijvelanden mevr. [...] en [...]

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht.
Klager verblijft sinds juli 2002 in De Kijvelanden. Daarvoor verbleef hij in Veldzicht. Anders dan klager stelt, kon hij daar niet vrijelijk zijn gang gaan. In het kader van een herselectie is hij in De Kijvelanden geplaatst. Andersdan bij het ruilen van een tbs-gestelde, wordt de behandeling dan niet voortgezet maar wordt opnieuw bekeken welke behandeling zou kunnen aanslaan. Klager verbleef eerst op de afdeling Koraal, die niet bedoeld is voor langdurigverblijf. Vanaf oktober 2002 ligt er reeds een indicatie om hem over te plaatsen naar de afdeling Olivijn. Dat hij pas in december is overgeplaatst, komt omdat er tot die tijd geen plaats beschikbaar was. Er is besloten een andereweg in te slaan dan in Veldzicht. De behandeling zal worden afgestemd op de paranoïde waanstoornis; meer structuur en begeleiding, minder patiënten. Er is gekozen tussen een psychiatrische en een beveiligde afdeling. Als klager naarde beveiligde afdeling zou gaan, zou hij meer tijd hebben om zich terug te trekken en complottheorieën te ontwikkelen. De inrichting meent dat hij het best gebaat is bij de afdeling psychiatrie.
Medicatie heeft hij geweigerd, ook in Veldzicht. De behandeling daar was vastgelopen. Anders dan klager stelt, is plaatsing op de afdeling Olivijn geen voorbode van dwangmedicatie. Er wordt getracht om de samenwerking op gang tekrijgen, maar de keuze blijft bij klager. Getracht wordt om mensen inzicht te geven in hun ziektebeeld. Op de afdeling Olivijn verblijven, anders dan klager stelt, geen zwakbegaafden.

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
De afdelingen Olivijn en Jade zijn voor mensen die niet te redden zijn. Daar hoort klager niet bij. De mensen daar spreken slechts 20 woorden per dag. Aan die mensen, die een gevaar zijn voor zichzelf, kan klager niet wordengekoppeld. Er is geen reden klager naar een afdeling als Olivijn over te plaatsen. Klager beschouwt dit als dwang om hem aan de medicijnen te krijgen. Er bestaat geen reden voor dwangmedicatie. Plaatsing op de afdeling Olivijn iseen voorbode daarvan.
De inrichting begaat nalatigheden die fatale gevolgen kunnen hebben. Zo krijgen mensen een mes om knoflook te snijden. Klager weigert te erkennen dat hij zwakbegaafd is. Klager erkent dat hij intellectueel agressief is. In Veldzichtwas klager vrij in de tuin.

Klagers raadsman heeft – zakelijk weergegeven – daaraan het volgende toegevoegd.
Klager ondersteunt het standpunt van de beklagcommissie geheel. Er is geen reden klager naar een afdeling als Olivijn over te plaatsen. Klager beschouwt dit als dwang om hem aan de medicijnen te krijgen. Klager zou agressief zijn,maar dat is niet waar. Hij is slechts verbaal agressief. Klager is al wat ouder, terwijl de mensen in de inrichting jong zijn. Er is geen noodzaak hem op de afdeling Olivijn te plaatsen.

secretaris voorzitter

Naar boven