Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1872/GB, 7 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1872/GB

Betreft: [klager] datum: 7 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 6 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I.N.Weski, namens

[...], geboren op [1952], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 juli 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in of nabij Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 4 februari 2003 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in of nabij Rotterdam als volgt toegelicht.
Klager verblijft thans in het h.v.b. Haarlem samen met een aantal medeverdachten in zijn zaak. Klager gaat hieronder gebukt, gelet op het feit dat over hem verhalen de ronde gaan en (veelal onjuiste) informatie wordt verstrekt,zoals dat hij een vermogend man zou zijn. Dit levert een bedreigende situatie op voor klager en zijn gezin. Klagers gezin is woonachtig in Rotterdam. De reis naar Haarlem vormt een dermate grote hindernis voor klagers echtgenote,dat zij klager tot op heden niet heeft kunnen bezoeken. De procedure bij de rechtbank Haarlem zou op zijn vroegst pas in dit jaar worden afgerond. De overweging van de selectiefunctionaris, dat ongerief voor de familie inherent isaan detentie, gaat niet op, gelet op de ongewoon lange duur van het voorarrest, en mag bovendien niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Art. 8 EVRM, het recht op gezinsleven, wordt aangetast. Klager moet het doen zonder steun vanzijn familie. De weigering klager over te plaatsen staat in contrast met het naar verluidt positieve advies van de officier van justitie. Naar aanleiding van de opmerking van de selectiefunctionaris dat klager op 26 augustus 2003zijn uitspraak zal aanhoren, schrijft de raadsvrouwe van klager bij fax van 7 september 2003 dat op 12 augustus jl. slechts een pro forma zitting heeft plaatsgevonden, en dat er geen zicht is op een uiteindelijke behandeling van dezaak.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Gedetineerden dienen zoveel mogelijk geplaatst te worden in of in de omgeving van het parket van insluiting. De selectiefunctionaris ziet thans onvoldoende aanleiding en argumenten om klager over te plaatsen naar een inrichting inof in de omgeving van Rotterdam. Ongerief voor bezoek is inherent aan detentie. Het heeft de selectiefunctionaris verbaasd dat klager pas vier maanden nadat hij is ingesloten een dergelijk verzoek doet. Uit de bezoeklijst die deselectiefunctionaris heeft opgevraagd blijkt dat klager niet iedere steun van zijn familie ontbeert. Klager zal op 26 augustus 2003 zijn uitspraak aanhoren, waarna hij ter selectie zal worden aangeboden. De selectiefunctionaris zaldan rekening houden met zijn voorkeur. Overigens heeft het OM geen bezwaar tegen een eventuele overplaatsing van klager naar Rotterdam.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is het volgende inaanmerking genomen. Bij de stukken bevindt zich een van het b.s.d. afkomstig verzoek, gericht aan de behandelend officier van justitie in het arrondissementsparket Haarlem, om aan te geven of bezwaar bestaat tegen overplaatsing vanklager naar een ander h.v.b. Op dit verzoek is door de officier van justitie aangetekend dat deze daartegen geen bezwaar heeft. In een dergelijk geval dienen de persoonlijke belangen van klager zwaarder te wegen dan het door deselectiefunctionaris in zijn beslissing bedoelde algemene logistieke belang, te weten dat een voorlopig gehechte bij voorkeur wordt geplaatst in een inrichting in het arrondissement van vervolging. Derhalve dient de bestredenbeslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geentermen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken naontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.
Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 7 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven