Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2103/GB, 15 oktober 2003, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2103/GB

Betreft: [klager] datum: 15 oktober 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 september 2003 genomen – en op 5 september 2003 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis De Geerhorst te Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 12 juni 2003 gedetineerd. Vanuit het huis van bewaring Tilburg is hij op 23 september 2003 geplaatst in de gevangenis De Geerhorst, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap.

2.2. Klager heeft een gevangenisstraf van drie maanden ondergaan. De tenuitvoerlegging van deze straf ving aan op 12 juni 2003 en eindigde op 30 augustus 2003. Vanaf 30 augustus 2003 ondergaat klager 180 dagen hechtenis. Daarnadient hij nog 7 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan. De einddatum valt op of omstreeks 4 maart 2004.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens een eerder verblijf in De Geerhorst problemen gehad met een andere gedetineerde. Er is niet met zekerheid vastgesteld dat deze persoon nu niet meer in De Geerhorst verblijft. Overigens heeft klager het gevoelgekregen dat zijn bezwaarschrift niet serieus is behandeld dan wel niet zorgvuldig is behandeld.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het spijt de selectiefunctionaris dat klager de indruk heeft gekregen dat zijn bezwaar niet serieus is behandeld. De selectiefunctionaris heeft beschreven hoe onderzoek is gedaan naar klagers stelling dat er in De Geerhorst eengedetineerde zou verblijven met wie klager problemen zou hebben gehad. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de kennelijk door klager bedoelde medegedetineerde niet meer in De Geerhorst verblijft. Daarmee is de grond aanklagers bezwaarschrift komen te ontvallen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis De Geerhorst is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging vanalle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij wordt met name overwogen dat de besluitvorming als zodanig als zorgvuldig kan worden aangemerkt, al staat in de beslissing op hetbezwaarschrift ten onrechte vermeld dat klagers bezwaarschrift van 13 augustus 2003 zou dateren en is de zinsnede met betrekking tot het verblijf van de bedoelde medegedetineerde op Cel D57 ongelukkig geformuleerd (in die zin datdaaruit zou volgen dat de medegedetineerde ook voor mei 2002 in Cel D57 zou hebben verbleven, terwijl hij toen, zoals klager ook in bezwaar aangaf, evenals als klager op afdeling B verbleef).

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 15 oktober 2003

secretaris voorzitter

Naar boven